Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace nanočástic vybraných oxidů železa
Název práce v češtině: Charakterizace nanočástic vybraných oxidů železa
Název v anglickém jazyce: Characterization of selected iron oxide nanoparticles
Klíčová slova: Nanočástice, Mösbauerova spektroskopie, hyperjemné interakce, TEM
Klíčová slova anglicky: Nanoparticles, Mösbauer spectroscopy, hyperfine interactions, TEM
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2013
Datum zadání: 16.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2013
Konzultanti: RNDr. Karel Závěta, CSc.
RNDr. Tomáš Kmječ, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Osvojení si teoretických základů, seznámení se s experimentální technikou a metodami měření hyperjemných parametrů pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Charakterizace vybraných vzorků nanočástic pomocí dalších experimentálních metod (TEM, magnetická měření,...).
Seznam odborné literatury
P. Petrovič: Mössbauerova spektroskopia, I. Základy teórie a experimentu, Elfa s.r.o, Košice 2008, ISBN 978-80-8086-081-3
B. Sedlák, R. N. Kuzmin: Jaderné resonanční metody ve fyzice pevných látek , SPN, Praha 1978
P. Gütlich, E. Bill, A.X. Trautwein: Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

Soubor vybraných článků.
Předběžná náplň práce
Pokračující miniaturizace elektronických elementů a především široké možnosti aplikací v medicíně a v životním prostředí vedou k soustředěnému zájmu o systémy, které jsou tvořeny magnetickými nanočásticemi oxidů železa. Základními aplikacemi magnetických nanočástic v medicíně jsou magnetická hypertermie, cílený transport léčiv a zejména jejich použití jako kontrastních látek pro zvýšení kontrastu při zobrazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI).
Pro určení krystalové struktury, chemického a fázového složení, stechiometrie, magnetických vlastností, morfologie a velikostní distribuce nanočástic je nezbytná charakerizace nanočástic pomocí metod transmisní elektronové difrakce (TEM), magnetických měření, rentgenové difrakce (XRD) a lokálních metod, které využívají atomová jádra jako lokálních sond v materiálu nanočástic jako je Mössbauerova spektroskopie (MS) a jaderná magnetická rezonance (NMR).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK