Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sofisté z perspektivy Platóna, Aristotela a Hegelova uznání
Název práce v češtině: Sofisté z perspektivy Platóna, Aristotela a Hegelova uznání
Název v anglickém jazyce: The Sophists as seen by Plato and Aristotle, and their reappraisal by Hegel
Klíčová slova: Platón, Aristotelés, Hegel, sofisté, perspektiva, uznání, kritika, dialog, dějiny, filosofie
Klíčová slova anglicky: Plato, Aristotle, Hegel, sophists, perspective, appreciation, criticism, dialogue, history, philosophy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2013
Datum zadání: 08.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce je pokusem o nové uchopení sofistiky jako filozofického jevu. Zkoumání se odvíjí ze dvou odlišných stanovisek. Výchozí pozici představuje vesměs pozitivní pojetí Hegelovo z jeho Dějin filozofie II. Hlavním obsahem práce, konfrontovaným s Hegelový čtením, pak budou Platónovy a rovněž Aristotelovy kritické názory, které oba mysliteké formulují v řadě svých děl. Závěr práce předloží výsledky zkoumání a její celkové shrnutí.
Seznam odborné literatury
Primární texty:

1. P l a t ó n: Gorgiás, Menón, Sofistés, Ústava, Prótagoras

2. A r i s t o t e l é s: Metafyzika, Topiky (IX), O sofistických důkazech

3. H e g e l: Dějiny filozofie II., str. 7-31, z něm. orig. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, II. Theil, přel. J. Cibulka, M. Sobotka a Julius Tomin, Nakladatelství Československé akademie věd Praha 1965.


Sekundární texty:

1) C. J. Classen: Aristotle´s Picture of the Sophists, str. 7-24, in: G. Kerferd (vyd.), The Sophists and their Legacy
2) G. Kerferd: The Sophistic Movement, Cambridge 1981
3) K. Held: Die Sophistik in Hegels Sicht, str. 129-152, in: M. Riedel (vyd.), Hegel und die antike Dialektik, Frankfurt a. Main, 1990, (= Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, sv. 907)
4) G. Kerferd: Le Sophiste par Platon: une philosophie imparfaite, str. 13-25,
in: B. Cassin (vyd.), Positions de la Sophistique, Paris 1986.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK