Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatická extrakce konkordancí z Internetu
Název práce v češtině: Automatická extrakce konkordancí z Internetu
Název v anglickém jazyce: Automatic extraction of concordances from the Internet
Klíčová slova: automatická extrakce, konkordance, internet
Klíčová slova anglicky: automatic extraction, concordance, internet
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: ročníková práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vincent Kríž, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Zvolme libovolné cílové slovo v libovolném jazyce. V tomto projektu pod termínem konkordance myslíme kontext daného cílového slova. Tento kontext můžeme definovat počtem slov (např. 10 slov před a 10 slov za cílovým slovem), počtem vět apod. Jeden příklad za všechny, a sice cílové slovo Espana:

http://brat.nlplab.org/img/concordancing-example.png

Cílem tohto projektu bude zhotovit aplikaci, které na vstupu zadáme cílové slovo a počet konkordancí. Aplikace následně požadované množství konkordancí vyhledá a stáhne z Internetu.

Úkolem řešitele bude především:
- analyzovat vhodné Internetové zdroje pro získávání konkordancí,
- vytvořit command-linovou aplikaci pro Linux,
- vytvořit nástroje pro analyzování výsledků.

Množství a účel nástrojů pro analýzu výsledků bude záviset na specifikaci, kterou spoločně vytvoříme. Větší množství sofistikovanějších nástrojů by umožnilo vytvořit z této práce zadání pro Bakalářskou práci.
Seznam odborné literatury
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Concordance_(publishing)#Use_in_linguistics
[2] Tony McEnery, Andrew Hardie: Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge University Press, 6. 10. 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK