Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dialektická metoda a jedno v dialogu Filébos
Název práce v češtině: Dialektická metoda a jedno v dialogu Filébos
Název v anglickém jazyce: Dialectic method and one in dialogue Philebus
Klíčová slova: čisté jedno, dialektická cesta, dialektická schopnost, dobro, henáda a monády, příčina, rod a druhy
Klíčová slova anglicky: pure One, dialectical way, dialectical ability, good, henad and monads, cause, genus and species
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2013
Datum zadání: 13.02.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.04.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se na základě Platónova dialogu Filébos zabývá povahou toho, co lze označit jako jedno. Tuto problematiku lze rozvinout na základě interpretace dialektické metody, která rozpoznává mnohoznačnost jedna a rozlišuje jeho různé podoby. Problematika jedna se nejprve objevuje v souvislosti s epistemologickými problémy ohledně sporu mezi věděním a slastí o to, co je dobro. Ukazuje se totiž, že nemusí být rovnocenně přijatelné, že je slast prohlášena za jednu stejně jako za mnohou. Tato problematika je dále prohloubena metodicky. Dialektická metoda představuje způsob, jak se zabývat každým jednem. Právě díky tomuto potenciálu dialektické metody vzniká otázka ohledně přechodů od dialektické metody k trojímu vymezení dobra a posléze k ontologii čtyř rodů. V jakém smyslu je jednem dobro a jaké místo by mohlo mít v ontologii čtyř rodů? Snažím se ukázat, že dobro může být tematizováno pomocí dialektické metody jako naprosté jedno a také může být nalezeno v rámci ontologie čtyř rodů. Zároveň však uznávám, že je s dobrem spojena určitá výlučnost, která se projevuje již na úrovni textových přechodů. To je také základem k obecnějším úvahám ohledně vztahu etiky a dialektiky. Zatímco etiku, pro niž je dobro tím nejdůležitějším, lze pomocí dialektiky vyjasnit a prohloubit, dialektika se k myšlení dobra jako něčeho zcela zásadního jak v epistemologickém, tak v ontologickém smyslu dopracovat nemusí. Proto je ale třeba také promyslet možnosti dialektické metody. Je pro dialektickou metodu minimálním předmětem dvojice, protože se jedno musí lišit od něčeho, čím není, nebo lze myslet jedno bez jakéhokoli vztahu k jinému? Pokud by pro dobro jakožto naprosté jedno platila druhá možnost, nemohlo by být ani základem blaženého života.
Seznam odborné literatury
Platonis opera (vydání: J. Burnet. Oxford 1900-1907)
Platón: Filébos (překlad: F. Novotný). Oikoymenh. Praha. 1994

Carpenter, A.: Phileban Gods. in.: Ancient Philosophy 23. 2003
Carpenter, A,: Putting the Philebus´s indispensable Method to use. in.: Ancient Philosophy 27. 2007
Frede, D.: Philebus. Indianopolis/Cambridge: Hackett. 1993
Gadamer, H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Oikoymenh. Praha. 2010
Hackforth, R.: Plato´s examination of pleasure. Cambridge: Cambridge University Press. 1945
Hamilton, A.: Plato´s theory of forms reconsidered. in.: Ancient Philosophy 25. 2005
Muniz, Redebusch: Plato Philebus 15b a problem solved. in.: Classical Quarterly 54.2. 2004
Špinka, Š.: Dialog a analogie. Karolinum. Praha. 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK