Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace toku grafem
Název práce v jazyce práce (slovenština): Optimalizace toku grafem
Název práce v češtině: Optimalizace toku grafem
Název v anglickém jazyce: Optimization of flow in graph
Klíčová slova: Graf; optimální tok; numerický algoritmus.
Klíčová slova anglicky: Graph; optimal flow; numerical algorithm.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2012
Datum zadání: 24.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zaměřena na ohodnocené grafy, které jsou inspirovány modelováním toků v reálných sítích, např. rozvod vody, plynu, ropy, rozvoz písku, uhlí, atd. Základním problémem, který se u těchto grafů řeší, je optimalizace toku grafem při daném kriteriu. Důraz bude v této bakalářské práci kladen na algoritmy a procedury umožňující numerické hledání optimálního toku grafem. Práce by měla představit některé základní algoritmy, vysvětlit jejich idee a meze fungování. Algoritmy budou použity na vyhodnocení netriviálních dat (z praxe nebo speciálně sestavených). Bude takto ilustrována funkčnost algoritmů a jejich rozdíly.
Seznam odborné literatury
[1] Anderson, I.: A First Course in Discrete Mathematics. Springer, London, 2001.
[2] Biggs, N.: Discrete mathematics. Oxford University Press, Oxford, 2002.
[3] Matoušek, J.; Nešetřil, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2007.
[4] Plesník, J.; Dupačová, J.; Vlach, M.: Lineárne programovanie. Alfa, Bratislava, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK