Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehledy úloh z mechaniky k elektronické sbírce řešených úloh
Název práce v češtině: Přehledy úloh z mechaniky k elektronické sbírce řešených úloh
Název v anglickém jazyce: Overviews of problems from mechanics to electronic collection of solved problems
Klíčová slova: přehledy úloh, řešené úlohy, mechanika, elektronická sbírka
Klíčová slova anglicky: overviews of problems, solved problems, mechanics, electronic collection
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Projít současné nejpoužívanější řady učebnic fyziky pro základní a střední školy a na jejich základě navrhnout tematické členění úloh pro vytvářené přehledy.
2. Na základě rozhovoru s několika (4-5) učiteli z praxe zjistit, odkud při výběru úloh čerpají, podle čeho úlohy vybírají a jaké charakteristiky úloh by pro ně v přehledech byly užitečné.
3. Vypracovat přehledy úloh z kapitol sbírky Kinematika hmotných bodů a Dynamika hmotných bodů s jejich stručnými charakteristikami.
4. Vytvořit seznam témat a typů úloh, které nejsou ve sbírce zastoupeny vůbec či jen nedostatečně, a navrhnout či z jiných zdrojů vybrat zadání úloh, které by sbírku vhodně doplnily (v rozsahu do 20 úloh).

Seznam odborné literatury
Učebnice ZŠ a SŠ:
Kolářová, R.a kol.: Fyzika pro 6. – 9. ročník základní školy, Prometheus, Praha
Macháček, M.: Fyzika pro 6. – 9. ročník základní školy, Prometheus, Praha
Jáchim, F., Tesař, J.: Fyzika pro 6. – 9. ročník základní školy, SPN, Praha
Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 6. – 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia, Fraus , Praha
Bednařík, M., Široká, M.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika, Prometheus 2010, Praha
lepil, O., Bednařík, M., Hýblová, R.: Fyzika pro střední školy 1, Prometheus 2010, Praha
Sbírky úloh či materiály z fyzikálních olympiád, např.:
Jáchim, F., Tesař, J.: Sbírka úloh z fyziky pro 6. – 9. ročník základní školy, SPN, Praha 2004
Karásková, V., Mandíková, D., Kroupová, B.: Fyzikální nápadník. Sbírka úloh pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus, Praha 2011
Žák, V.: Fyzikální úlohy pro střední školy, Prométheus, Praha 2011
Nahodil, J.: Sbírka úloh z fyziky kolem nás pro střední školy, Prométheus, Praha 2011
Bartuška K: Sbírka řešených úloh z fyziky I pro střední školy. Mechanika. Prométheus, Praha 1997
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je vytvořit přehledy úloh k vybraným kapitolám z mechaniky v elektronické sbírce řešených úloh. Přehledy budou vytvářeny v návaznosti na používané učebnice fyziky. K jednotlivým kapitolám v učebnicích budou přiřazeny úlohy, které lze při probírání dané látky zařadit do výuky, a bude uveden krátký komentář týkající se obtížnosti či obsahu dané úlohy. Přehledy by měly umožnit učiteli lepší orientaci ve stále se zvyšujícím počtu úloh ve sbírce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is to create overviews of problems for selected chapters from mechanics in electronic collection of solved problems. Overviews will be created in relation to physics textbooks. To the chapters in textbooks will be assigned problems that can be used in lessons, when teaching the topic. A brief comment on the difficulty of problem or its content will be included. Overviews should enable the teachers better orientation in the ever increasing number of problems in the collection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK