Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah hédonismu a humanismu
Název práce v češtině: Vztah hédonismu a humanismu
Název v anglickém jazyce: The Relationship of Hedonism and Humanism
Klíčová slova: Etika, demokracie, filosofie, humanismus, hédonismus, individualismus, instituce, osoba, společnost, štěstí, skepse, slast, totalitarismus, utilitarismus, vztah, strast, řád, člověk, život, chtění, zábava, přirozenost.
Klíčová slova anglicky: Ethics, democracy, philosophy, humanism, hedonism, individualism, institution, person, society, happiness, scepticism, pleasure, utilitarianism, totalitarianism, relationship, sorrow, order, human, life, wanting, entertainment, naturalness.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2012
Datum zadání: 17.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.03.2012
Datum a čas obhajoby: 06.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:20.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je nastínit vztah mezi hédonismem a humanismem. Slast bývá v rámci tradice obvykle pochopena až jako důsledek skutečné péče o duši, případně jako negativní požadavek materiální tělesnosti, který je třeba překonat askezí. Přitom právě v odpírání slasti a problematizaci každodenního života lze spatřovat nárůst frustrací, popírání sebe sama a tím i možnost spolubytí s ostatními. Nadřazenost nadosobních cílů může být současně zdrojem totalitarismu, jak v již nastíněných osobních vztazích, tak v rámci státoprávního uspořádání. Práce usiluje o překonání vytčených problému tím, že uvádí člověka do středu zájmu. Nečiní tak pouze tematizací lidství a postulací obecných zákonů péče o sebe sama, ale snaží se o tematizaci člověka jako individua. Zároveň práce nevidí člověka jako izolovanou jednotku, ale hledá ho v širších vazbách celku, kterými je určován.
Práce se snaží nabídnout samotný výměr humanismu, sice jako historického období přechodu středověku a renesance, zároveň jako fenoménu možnosti realizace lidství, jako potenci, která při realizaci vyvádí člověka z živočišnosti a staví ho do role člověka v plném smyslu slova. Takto uchopený humanismus se ukáže jako předpoklad možnosti existence jak jednotlivce, tak širších celků.
Snahou práce je zároveň najít výměr hédonismu. Reviduje proto zejména tradici kyrénské školy, epikureismus, v novověku potom myslitele, kteří se hlásí k utilitarismu. Cílem přitom není podat výčet jednotlivých proudů a myslitelů, spíše nastínit komparaci jednotlivých škol, tak aby bylo poukázáno na posun smyslu hédonismu. Cílem je potom nalézt současný obsah tohoto pojmu jak ve filosofické, tak praktické rovině.
Práce se zaměřuje na procesy fungování humanismu, je obrácena k praxi jednání. Je zřejmé, že těžiště zkoumání spočívá v etice. Zde práce usiluje o jistou rehabilitaci hédonisticko-utilitaristického přístupu k životu, neboť ten bývá často vnímán jako pouhé nástrojovité uchopování vnějšího světa, jako popření skutečné filosofie. Přitom se filosofie jeví jako zásadní, pokud mluvíme o duševním vývoji jednotlivce i společnosti.
Seznam odborné literatury
Bentham, J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. [elektronický zdroj]. Kitchener, Ont. : Batoche. 2000.
Epikúros. O šťastnom živote. Bratislava: Pravda. 1989. ISBN 80-218-0013-5.
Epikúros. O štěstí a mravnosti. Praha: Sboboda. 1970.
Feldman, F. Pleasure and the good life: concerning the nature, varieties and plausibility of hedonism. Oxford : Clarendon Press. 2006. ISBN 978-0-19-929760-3.
Hume, D. An Enquiry Concerning the Principles of Morals. Oxford ; New York : Oxford University Press. 1998. ISBN 0-19-875184-2.
Kristeller, O. P. Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad. 2007. ISBN 978-80-7021-832-7.
Laertios, D. Život a učení filosofa Epikura. Praha: Rovnost. 1952.
Levinas, E. Existence a ten kdo existuje. Praha: Oikoymenh. 1997. ISBN 80-86005-36-4.
Lipovetsky, G. Soumrak povinnosti : bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha: Prostor. 2011. ISBN 978-80-7260-237-7.
Mill, J. S. O svobodě. [sv.1., sv. 2.] Praha: J. Otto. 1914.
Mill, J. S. Utilitarismus. Praha: Vyšehrad. 2011. ISBN 978-80-7429-140-1.
Petrarca, F. Mé tajemství. O tajném střetu mých myšlenek. Praha: Oikoymenh. 2004. ISBN 80-7298-115-3.
Pico, M. O důstojnosti člověka. Praha: Oikoymenh. 2005. ISBN 80-7298-164-1.
Rotterdamský, E. Chvála bláznivosti. Praha: Aurora. 1997. ISBN 80-85974-00-2.
Rotterdamský, E. O svobodné vůli. Praha: oikoymenh. 2006. ISBN 80-7298-186-2.
Sartre, J. P. Existencionalismus je humanismus. Praha: Vyšehrad. 2004. ISBN 80-7021-661-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK