Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
O vztahu mezi Platónovou Ústavou a Zákony
Název práce v češtině: O vztahu mezi Platónovou Ústavou a Zákony
Název v anglickém jazyce: On Relation between Plato´s Republic and Laws
Klíčová slova: vztah, obec, rozum, lidská přirozenost
Klíčová slova anglicky: relation, city, reason, human nature
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2011
Datum zadání: 27.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2011
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je pokusit se vyšetřit vztah Platónových dialogů Ústava a Zákony z důvodu zjevné odlišnosti ideálních obcí, které jsou v těchto dialozích tvořeny slovy. Obec v Ústavě je navržena tak, aby její vládce, případně skupina vládců, měla v obci nejvyšší moc. Naproti tomu obec Zákonů je tvořena s ohledem na absolutní vládu zákona, kterému je každý jednotlivec žijící v obci podřízen. Prvním záměrem práce je po krátkém představení obou obcí přezkoumat interpretaci, která připisuje rozdílnost obcí Platónově rostoucí životní zkušenosti, a ukázat potíže s ní spojené. Poté práce navazuje další možnou interpretací, jež chápe ideální obec Ústavy jako teoretický model, který není určen k uskutečnění, a obec Zákonů jako praktickou realizaci tohoto modelu. S výsledky této interpretace pracuje poslední část práce, věnující se konkrétnějším uchopení možných vztahů obou obcí a také čtení několika konkrétních pasáží, které by mohly zkoumaný vztah dále ovlivnit. Nakonec jsou zváženy výhody a nevýhody jednotlivých postupů a navrženo nejpravděpodobnější řešení. To je podle našeho názoru takové, že oba dialogy jsou ve vzájemném souladu co do jejich hlavních filosofických témat, čili ctnosti, skladby duše, lidské přirozenosti a rozumu, a že rozdíl tvoří různé tematické zaměření obou děl, jiná situace a jiné otázky, které je třeba vyřešit.

The aim of this essay is to investigate the relation between Plato´s dialogues the Republic and the Laws because of apparent differences of ideal cities, which are depicted in them in speech. The city of the Republic is designed to be ruled by sovereign ruler or group of them. On the other side, the city of the Laws is degined to be ruled by the rule of law, which must be supreme. Fist intention of this essay is, after short overview of both cities, to examine so called biographic interpretation which tries to explain the diffencies of both dialogues by Plato´s life experiences. The second interpretation to examine holds that the city of the Republic is just theoretical sketch which is not realizable and the city of the Laws is its humanly possible realization. The rest of this essay tries to use previous results and develop some more specific grasps of possible relations of both cities especially by reading several important and influential passages. Finally the advantages and disadvantages of all interpretations are considered and the most apparent solution is suggested. That is, both dialogues are in mutual harmony concerning the main philosophical positions, i.e. conception of virtue, soul, human nature and reason. The difference of these dialogues is caused by their different perspectives on the same ideas, different situation of speakers and different tasks to solve.
Seznam odborné literatury
Seznam literatury
Primární literatura:
Aristotelés, Politika II, Oikoymenh, 2004, přel. M. Mráz.
Platón, Faidón, Oikoymenh, 2005, přel. F. Novotný.
Platón, Faidros, Oikoymenh, 2000, přel. F. Novotný.
Platón, Listy, Oikoymenh, 1996, přel. F. Novotný.
Platón, Politikos, Oikoymenh, 1995 , přel. F. Novotný.
Platón, Timaios, in: Timaios, Kritias, Oikoymenh, 1996, str. 15-95, přel. F. Novotný.
Platón, Ústava, Oikoymenh, 2005, přel. F. Novotný.
Platón, Zákony, Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, přel. F. Novotný.
Plato, Opera, vyd. I. Burnet, 1-5, Oxford, 1900-1907.
Plato, The Laws, Penguin books 1970, přel. T. J. Saunders.
Plato, The Republic of Plato, Clarendon Press 1941, přel. F. M. Cornford.
Sekundární literatura:
Annas, J., An Introduction to Plato´s Republic, Oxford Press, 1981.
Annas, J., Platonic Ethics, Old and New, CornellUniversity Press, 1999.
Annas, J., Virtue and law in Plato, in: Plato´s Laws: a Critical Guide, Ch. Bobonich (ed.),Cambridge University Press, 2010, str. 71-91.
Bobonich, Ch., Plato's Utopia Recast: His Later Ethics and Politics, Clarendon Press, 2002.
Bobonich, Ch., Plato on utopia, Stanford encyklopedia of philosophy, 2006, http://plato.stanford.edu/entries/plato-utopia/, 11.2.2011.
Burnyeat, M. F., Utopia and Fantasy: The Practicability of Plato´s Ideal Just City, in: Plato 2, Ethics, Politics, Religion, and the Soul, G. Fine (ed.),OUP 2008, str. 297-308.
Diogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů, Nová tiskárna Pelhřimov, 1995, kap. 3.
Dodds, E., R., The Greeks and the Irrational,University ofCalifornia Press, 1973.
Guthrie, W., K., C., A History of Greek Philosophy, Vol. 4.,CambridgeUniversity Press, 1987.
Guthrie, W., K., C., A History of Greek Philosophy, Vol. 5.,CambridgeUniversity Press, 1987.
Hyland, D., A., Plato´s Three Waves and the Question of Utopia, in: Interpretation: A journal of political philosophy, vol 18/1,1990, str. 91-109.
Kraut, R., Ordinary virtue from the Phaedo to the Laws, in: Plato´s Laws: a Critical Guide, Ch. Bobonich (ed.), Cambridge University Press, 2010, str. 51-70.
Lisi, F. L., Místo Nomoi v Platónově nauce o státu: úvahy o vztahu mezi Nomoi a Politeia, in: Havlíček, A., (usp.), Platónova Ústava a Zákony, sborník příspěvků z Platónského symposia (1997), Oikoymenh, 1999, str. 79-92.
Morrow, G., R., Plato´s Cretan City, Priceton University Press, 1993.
Novotný, F., Úvod, in: Platón: Listy, Oikoymenh, 1999, str. 5-11.
Nails, D, The life of Plato of Athens, in: A Companion to Plato, Benson, H. H., (ed.), Blackwell Publishing, 2006, str. 1-12.
Pierris, A. L., Politická metafyzika v dialozích seskupených kolem Ústavy, Politika a Zákonů, in: Havlíček, A., (usp.), Platónova Ústava a Zákony, sborník příspěvků z Platónského symposia (1997), Oikoymenh 1999, str. 102-129.
Popelová, J., O Platónových Zákonech, in: Platón: Zákony, Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, str. 5-21.
Popper, K., R., The Open Society And Its Enemies, i: The Spell of Plato, Priceton University Press, 1971.
Rowe, Ch., Interpreting Plato, in: A Companion to Plato, Benson, H. H., (ed.), Blackwell Publishing 2006, str. 13-25.
Rowe, Ch., Review: Ch. Bobonich, Plato's Utopia Recast: His Later Ethics and Politics,2004, http://ndpr.nd.edu/review.cfm?id=1473, 10.4.2012.
Saunders T. J.,(trans.), Plato: The Laws, Penguin books 1970.
Saunders T. J., Plato´s later political thought, in: The Cambridge Companion to Plato, Kraut R. (ed.), Cambridge University Press 1992, str. 464-492.
Vlastos, G., Platonic Studies, 2nd ed.,PrincetonUniversity Press, 1981.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK