Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastnosti průměrné aktivní oblasti ve sluneční fotosféře
Název práce v češtině: Vlastnosti průměrné aktivní oblasti ve sluneční fotosféře
Název v anglickém jazyce: Properties of the average solar active region in the photosphere
Klíčová slova: sluneční fotosféra, magnetické pole, aktivní oblasti
Klíčová slova anglicky: solar photosphere, magnetic fields, active regions
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Studiem původních prací se seznámit s vlastnostmi slunečních skvrn a různými modely vysvětlujícími jejich původ.
2. Z dostupných datových archívů pořízených družicovými experimenty (SOHO, SDO) vybrat vhodné kandidáty pro konstrukci „průměrné aktivní oblasti“ určené k testování modelů vzniku slunečních skvrn.
3. Z vybraných kandidátů sestavit „průměrnou aktivní oblast“ a studovat její vývoj (sledováním plochy, intenzity magnetického pole, sklonu osy skupiny, případně horizontálního rychlostního pole atd. jako funkce času).
4. Výsledky demonstrovat formou grafů a animace.
Předpokládá se alespoň částečná znalost nějakého datově orientovaného programovacího jazyka (Matlab, IDL, případně cokoli dle volby řešitele). Projekt je již částečně rozpracovaný, je k dispozici jsou kusy programového kódu (kombinace IDL a Matlabu) připraveného k dokončení a aplikaci.
Seznam odborné literatury
 původní práce na téma dle http://adsabs.harvard.edu
 Moradi a kol.: 2010, Modeling the Subsurface Structure of Sunspots, Solar Physics 267, 1–62.
Předběžná náplň práce
Sluneční skvrny mají tendenci se sdružovat do větších celků – aktivních oblastí. Aktivní oblast je podle teoretických modelů tvořena (rozdrobenou) magnetickou trubicí vynořující se z nitra Slunce do fotosféry. Model vynořující se trubice předpovídá určitý vývoj aktivní oblasti v čase. Vzhledem k „realizačnímu šumu“ je obtížné tento model přímo otestovat na jednotlivých aktivních oblastech. Sestavením „průměrné“ aktivní oblasti je možné realizační šum potlačit a studovat systematické chování magnetického pole v oblasti. Právě konstrukce a studium vývoje takové aktivní oblasti je cílem tohoto projektu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Sunspots are known to group within larger clusters, known as „active regions“. According to theoretical models, active regions are formed from magnetic flux tubes rising from the interior of the Sun to the photosphere and beyond. The rising-flux-tube model predicts a particular pattern of evolution of the active region in time. However, these predictions are difficult to confirm using individually observed active regions because of the „realisation noise“. Averaging over an ensemble of active regions should however result in a decrease in the level of realisation noise, allowing us to study the systematic behaviour of the magnetic field in the region. The construction and analysis of such an „average active region“ is the main goal of this project.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK