Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reakce astrofyzikálně důležitých kladných iontů s molekulami při nízkých teplotách
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Astrophysically relevant reactions of positive ions
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2013
Datum zadání: 15.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.03.2014
Konzultanti: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Zásady pro vypracování
I když jsou reakce kladných iontů s atomárním a molekulárním vodíkem důležité v mnohých oblastech fyziky plazmatu včetně astrofyziky, zatím existuje jen málo systematických studií těchto reakcí při nízkých teplotách. Mezi málo prozkoumané patří i reakce iontů CHx+ s atomárním vodíkem a atomárním deuteriem. Studium těchto procesů vyžaduje vytvoření, záchyt, chlazení a udržení těchto iontů v iontové pasti a jejich spektroskopickou identifikaci. Jako iontová past bude užíván 22 – pól (RF past) umístěný na hlavě kryostatu. Ionty budou formovány v externím zdroji, vstřikovány do pasti a chlazeny srážkami s heliem. Pastí bude procházet paprsek atomárního nebo molekulárního vodíku nebo deuteria s teplotou 10 – 300 K. Rotační excitace a kinetická energie zachycených iontů (reaktantů i produktů) bude určována pomocí absorpční spektroskopie využívající laserem indukované reakce.

Cílem práce je upravit stávající aparaturu (obsahující iontový zdroj, past a detektor) pro studium reakcí iontů typu CHx+. Součástí aparatury bude i nízkoteplotní (10 – 300 K) paprsek atomárního a molekulárního vodíku (deuteria). Hlavní náplní práce bude studium reakcí iontů CHx+ s atomárním a molekulárním vodíkem (deuteriem) při kryogenních teplotách a studium záměny atomu vodíku za atomy deuteria při reakcích iontu iontů CDzHx+ s atomy vodíku a deuteria.
Seznam odborné literatury
Časopisecká literatura po dohodě se školitelem.
Předběžná náplň práce
Předpokládané znalosti: Základní znalosti o fyzice plazmatu, elektronice a vakuové technice a diagnostice plazmatu (možno získat během prvního roku studia navštěvováním doporučených přednášek), experimentální zručnost, motivace.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=264
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=264
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK