Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace vlastností nativních a heterologně exprimovaných membránových transportérů u kvasinek pomocí fluorescenčních sond
Název práce v češtině: Charakterizace vlastností nativních a heterologně exprimovaných
membránových transportérů u kvasinek pomocí fluorescenčních sond
Název v anglickém jazyce: Description of characteristics of native and heterologously expressed membrane
transporters in yeast using fluorescent probes
Klíčová slova: membránový transport, mnohočetná léková rezistence, fluorescenční sonda, kvasinky
Klíčová slova anglicky: membrane transport, multidrug resistance, fluorescent probe, yeast
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
a
Seznam odborné literatury
a
Předběžná náplň práce
Život buněk - základních stavebních jednotek všech organismů - je neodmyslitelně spojen s existencí a funkcí biologických membrán. Tyto vysoce organizované buněčné struktury mají výjimečnou schopnost selektivně transportovat celou řadu relevantních látek.
Membránové proteiny, umožňující transport malých anorganických iontů, vytvářejí díky přenosu náboje přes membránu nejenom chemickou, ale i nábojovou nerovnováhu mezi vnějším a vnitřním prostředím, jejímž důsledkem je rozdíl elektrických potenciálů mezi vnitřní a vnější stranou membrány, tzv. membránový potenciál. Existence membránového potenciálu je esenciální pro život buňky a je jedním ze základních rysů vitálního stavu buňky. U kvasinek (nejpoužívanější modelový organismus eukaryontní buňky) je membránový potenciál dán zejména činností tzv. H+-ATPázy, proteinu, který transportuje protony z buněk na úkor energie uložené v ATP. Na regulaci hodnoty membránového potenciálu se kromě protonů účastní také draselné ionty, které jsou transportovány přes membránu specifickými transportéry (Trk1, Trk2).
V poslední době je mimořádná pozornost věnována membránovým proteinům patřícím do skupiny multidrug resistance transporterů (MDR). Tyto transportéry (pumpy) aktivně odstraňují cizorodé látky z buněk a tím umožňují rezistenci buněk vůči širokému spektru různých strukturně a funkčně odlišných látek (inhibitorů, léků, atd.). Negativně se tak uplatňují např. při odstraňování kvasinkových kontaminací, léčení infekcí apod. Tyto pumpy jsou přítomny v prokaryotech, kvasinkových buňkách i v živočišných buňkách včetně lidských.


Hlavním cílem disertační práce je podrobné a systematické studium vlastností těchto membránových transportérů u kvasinek Saccharomyces cerevisiae pomocí potenciometrických fluorescenčních sond (zejména diS-C3(3)), které jsou substráty MDR pump. Fluorescenční měření budou prováděna na setu isogenních mutantních kmenů (tj. deletovaných v genech kódujících některé z MDR pump, nebo naopak s nadprodukcí těchto pump, a rovněž s heterologně exprimovanými geny z jiných kvasinek).
Práce má převážně experimentální charakter. Metodicky je zabezpečena na Fyzikálním ústavu UK, získání biologického materiálu a provádění biologických testů je zajištěno v rámci spolupráce s Mikrobiologickým a Fyziologickým ústavem AVČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK