Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vulgarita dívek a chlapců ve 3. a 7. třídě základní školy
Název práce v češtině: Vulgarita dívek a chlapců ve 3. a 7. třídě základní školy
Název v anglickém jazyce: Girls' and Boys' Vulgarity in the 3rd and the 7th Primary School Grades
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2009
Datum zadání: 18.03.2009
Datum a čas obhajoby: 07.06.2010 10:00
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem mé bakalářské práce je srovnat vulgaritu u dětí 3. a 7. třídy ZŠ z hlediska věku a pohlaví na základě odpovědí na výzkumné otázky.

Výzkumné otázky:
1. V jakých situacích jsou děti nejvíce vulgární ve školním prostředí, jak často používají vulgarismy a ke komu nebo k čemu je vulgarita nejvíce směřována?
2. Jaký druh vulgarity je více zastoupen (verbální X nonverbální) a o jaké konkrétní vulgarismy se jedná?
3. Co děti za vulgaritu považují, co jim vulgarita přináší a proč používají vulgarismy?
4. Jak na děti působí, pokud někdo v jejich okolí, v televizi nebo v hudbě (např. hip-hop) používá vulgarismy? Vnímají vulgaritu u druhých?
5. Kde děti vulgarismy pochytily? Vědí vždy, co jimi používané vulgární výrazy, znamenají?
6. Používají děti vulgární výrazy i v jiném než školním prostředí (např. v rodinném)? Jedná se o stejný druh vulgarity jako ve škole?

Při výzkumu použiji dvě metody sběru dat - pozorování a rozhovor. Výzkumný soubor bude tvořen dvěma náhodně zvolenými třídami (3. a 7.) základní školy v Trutnově.
Seznam odborné literatury
HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

PETRTYL, J. Vulgarizace jazykového projevu ve škole a její důsledky pro výchovu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK