Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací analýza učebnic přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením a obdobných učebnic pro žáky škol hlavního vzdělávacího proudu
Název práce v češtině: Srovnávací analýza učebnic přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením a obdobných učebnic pro žáky škol hlavního vzdělávacího proudu
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of the textbooks of science for pupils with hearing impairment and corresponding textbooks for pupils in mainstream schools
Klíčová slova: učebnice, analýza a evaluace učebnic, učebnice pro žáky se sluchovým postižením, učebnice pro žáky hlavního vzdělávacího proudu, metody výzkumu a hodnocení učebnic
Klíčová slova anglicky: textbooks, textbook analysis and evaluation, textbooks for pupils with hearing impairment, textbooks for pupils in mainstream schools, methods of the textbook research and evaluation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2013
Datum zadání: 08.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: Mgr. Marie Komorná
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium relevantní české a zahraniční literatury a zdrojů.
2. Analýza a evaluace učebnic přírodopisu pro základní školy pro sluchově postižené (vydavatelství Septima) a učebnic přírodopisu pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu (vydavatelství Fraus). Analyzována bude didaktická vybavenost, obsah (vzhledem k RVP ZV), metodické pojetí a zvláštní pozornost bude věnována analýze jazykové.
3. Terénnní šetření: Pokusit se - pomocí dotazníků a příp. pozorování při výuce a polořízených rozhovorů s vybranými učiteli - popsat aktuální stav užívání učebnic a učebních materiálů učiteli přírodopisu v ZŠ pro sluchově postižené v ČR. Zvláštní pozornost bude zaměřena na jazykové a komunikační počínání učitele a žáků.
4. Závěr: usouvztažnění získaných poznatků.
Seznam odborné literatury
BRADÁČKOVÁ, Z. Četba sluchově postižených: sborník příspěvků ze Semináře o četbě sluchově postižených II, konaného dne 27-11.1999 v areálu FRPSP v Praze 5 - Stodůlkách. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2000.
IARTEM e-Journal: Research on Textbooks and Educational Media [online]. [cit. 2013-05-06]. ISSN 1837-2104. Dostupné z:http://biriwa.com/iartem/ejournal/
KNECHT, P., JANÍK, T. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-807-3151-744.
MAKOVSKÁ, L. Rozumí neslyšící žáci učebním textům? Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova.
MAŇÁK, J., KLAPKO, D. Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-731-5124-3.
MAŇÁK, J., KNECHT, P. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-807-3151-485.
PINGEL, F. UNESCO guidebook on texbook research and textbook revision. 2. vyd. Paříž: UNESCO, 2010. ISBN 978-923-1041-419.
PLUSKAL, M. Zdokonalení metody pro měření obtížnosti didaktických textů. Pedagogika, 1996, r. 46, č. 1, s. 62-76.
PRŮCHA, J. Hodnocení obtížnosti učebnic: struktury a parametry učiva. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984.
PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: úplné znění upraveného RVP ZV (verze platná od 1. 9. 2013). Praha, 2013. Dostupné z: http://nuv.cz/file/318
SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0433-8.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme [online]. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK