Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fylogeografie a možnosti šíření vodních klonálních rostlin
Název práce v češtině: Fylogeografie a možnosti šíření vodních klonálních
rostlin
Název v anglickém jazyce: Phylogeography and dispersal of water clonal plants
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2007
Datum zadání: 21.03.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2007
Oponenti: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Literární rešerše na téma fylogeografie a možnosti šíření vodních rostlin, s důrazem na klonální druhy. Náplní práce bude vyhledání, shrnutí a diskuse dosavadních znalostí o biogeografii, fylogeografii a šíření vodních rostlin. Součástí práce bude také informace a diskuse o genetické diverzitě v populacích klonálních rostlin, opět s důrazem na vodní a pobřežní druhy.

Praktická část - zjištění klonální struktury vybraných populací Nuphar lutea pomocí analýzy mikrosatelitové DNA. Úkolem bude ověřit vhodnost metodiky pro studium klonální diverzity a zjistit velikosti klonů ve studovaných populacích. Jsou populace tvořeny jedním nebo více klony? Jsou klony prostorově oddělené nebo se genety navzájem prorůstají?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK