Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika rezidenční diferenciace a segregace cizinců v metropolitních areálech Česka
Název práce v češtině: Dynamika rezidenční diferenciace a segregace cizinců v metropolitních areálech Česka
Název v anglickém jazyce: Dynamics of Residential Differentiation and Segregation of Foreigners in Czech Metropolitan Areas
Klíčová slova: rezidenční segregace; cizinci; migrace; metropolitní areály; urbánní geografie; Česko
Klíčová slova anglicky: residential segregation; foreigners; migration; metropolitan areas; urban geography, Czechia
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2017
Datum zadání: 15.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:26.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2024
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
  doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
 
 
Konzultanti: RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem disertační práce je popsat a vysvětlit hlubší podmíněnosti prostorové diferenciace osob s jiným něž českým státním občanstvím v metropolitních regionech Česka. Práce bude zaměřena zejména na současné post-transformační obdoibí zhruba od roku 2000. Metodicky je práce postavena na analýze kvantitaivních dat a jejich zpracování v GIS - analyzována budou vedle dat z populačních cenzů zejména data z průběžné statistiky migrace a registru obyvatelstva. Důležitým aspektem bude prověření hypotézy o zintenzívnění procesu suburbanizace cizinců v Pražském metropolitním regionu a difúze tohoto chování do ostatních částí Česka v posledních desetiletích. Ve studiu budou uplatňovány případové studie jednotlivých suburbánních sídel a sledován vliv migrace cizinců na lokální sociální a fyzické prostředí vybraných lokalit a komunit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK