Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oběh českých a uherských zlatých mincí mezi střední a západní Evropou v období let 1325 - 1420
Název práce v češtině: Oběh českých a uherských zlatých mincí mezi střední a západní Evropou v období let 1325 - 1420
Název v anglickém jazyce: The circulation of Czech and Hungarian gold coins between Central and Western Europe in the period 1325 - 1420
Klíčová slova: zlaté mince, oběh, florény, dukáty, guldeny, zlatý rýnský, zlaté štíty, Čechy, Morava, Slezsko, Uhry, Itálie, střední Evropa, 1325 - 1420, pozdní středověk, Říše, nálezy, poklady, depoty, papežské desátky, těžba zlata, Stoletá válka, obchod
Klíčová slova anglicky: gold coins, circulation, florins, ducats, guldens, Rhenish guilder, gold shields, Bohemia, Moravia, Silesia, Hungary, Italy, Central Europe, 1325 - 1420, Late Middle Ages, Empire, findings, treasure hoards, depots, papal tithes, extraction of gold, Hundred Years' War, trade
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Roman Zaoral
Řešitel: Mgr. Lukáš Beňa - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 25.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
1. Výzkumné otázky
2. Charakteristika pramenů a literatury
3. Použité metody
Praktická část:
4. Úloha zlaté mince v pozdně středověké Evropě
5. Databáze nálezů zlatých mincí na trase mezi střední a západní Evropou a její vyhodnocení
6. Písemné prameny (kupecké, poutní knihy, evidence papežských kolektorů) o oběhu zlatých mincí a jejich vyhodnocení
7. Srovnání výpovědi hmotných a písemných pramenů
8. Závěr
Přílohy
Seznam odborné literatury
Roman Zaoral, Nálezy mincí jako historický pramen, Numismatický sborník
Peter Spufford, Money and its use in medieval Europe
Peter Spufford, The merchant in medieval Europe
F. Graus, práce o českém suknu a dálkovém obchodě
H. Mäkeler, Das Reichsmünzwesen im 14. Jahrhundert
Předběžná náplň práce
1. Nastudovat literaturu k následujícím tematickým okruhům:
teoretické aspekty nálezů mincí, metody historického výzkumu, zlaté mince v peněžním oběhu, dálkový obchod a poutnické cesty, systém výběru papežských dávek
2. Sestavit databázi nálezů zlatých mincí z období 1325-1420 na území dnešního Německa a Belgie
3. Sestavit databázi písemných zpráv o oběhu českých a uherských florénů v západní Evropě
4. Srovnání a vyhodnocení
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK