Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studie ještěrky zelené, Lacerta viridis, a ekologicky provázaných druhů plazů v České republice
Název práce v češtině: Studie ještěrky zelené, Lacerta viridis, a ekologicky provázaných druhů plazů v České republice
Název v anglickém jazyce: Study of the European green lizard, Lacerta viridis, and ecologically interconnected reptile species in the Czech Republic
Klíčová slova: Squamata, Lacertidae, říční fenomén, druhová ochrana, management habitatů, klimatická změna, distribuční modelování
Klíčová slova anglicky: Squamata, Lacertidae, river phenomenon, species conservation, habitat management, climatic change, distribution modelling
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2014
Datum zadání: 08.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 25.03.2024
Oponenti: doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
  RNDr. Jiří Moravec, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Výzkum pro potřeby teorie i praxe ochranářského monitoringu a managementu ještěrky zelené v České republice.
Predikční modely rozšíření Lacerta viridis a ekologicky provázaných druhů plazů v České republice.
Biologie, ochrana, monitoring a ještěrky zelené Dlouhodobě sledovat a zhodnotit a stav vybraných populací, jejich početnost, velikostní a věkovou strukturu a disperzi. Posoudit vliv dlouhodobě probíhajícího záchranného managementu.
Získat biometrická data o vnější morfologii, hmotnosti, zbarvení a popsat rozdíly mezi věkovými kategoriemi a pohlavími.
Sledovat chování (predační, antipredační, reprodukční, agresivní, termoregulační, ...) jedinců vybrané populace a popsat behaviorální rozdíly mezi věkovými kategoriemi a pohlavími a jeho sezónní proměnlivost.
Porovnat s jinými vybranými lokálními populacemi (Tiché údolí, Karlík).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research for the needs of theory and practice of conservation monitoring and management of the European green lizard in the Czech Republic.
Predictive models of the distribution of Lacerta viridis and ecologically interconnected species in the Czech Republic.
Long-term study and evaluation of selected populations: abundance, size and age structure and dispersion. To evaluate a long-term conservation management.
Examinations on biometry and external morphology and colouration.
Ethological research (foraging, antipredation, reproductive, aggressive, thermoregulatory behaviour, ...), sex, age and seasonal variations.
Comparisons with other selected local populations (Tiché údolí, Karlík).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK