Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání tzv. amerických kulturních hodnot českými diváky prostřednictvím seriálů produkce USA
Název práce v češtině: Vnímání tzv. amerických kulturních hodnot českými diváky prostřednictvím seriálů produkce USA
Název v anglickém jazyce: The american cultural imperialism and the audiences of american series
Klíčová slova: Televize, seriály, USA, americké seriály, hodnoty, kvalitativní výzkum, hloubkový rozhovor
Klíčová slova anglicky: Television, series, USA, american series, values, qualitative research, in-depth interview
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2014
Datum zadání: 13.02.2014
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Oponenti: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Zvyšující se kulturní vliv Spojených států amerických a s ním spojené masové přebírání mediálních obsahů USA množstvím trhů na celém světě je v posledních desetiletích aktuálním tématem i v českém mediálním prostředí.
V České republice se tento trend projevuje zvláště v oblasti filmové a seriálové tvorby, což lze vysledovat jak v programové skladbě komerčních televizních stanic, tak ve stále se zvyšující oblibě internetových úložišť pro stahování filmů či seriálů.
Jednotlivé generační skupiny však k těmto obsahům přistupují různými způsoby, a to jak z hlediska získávání a konzumace těchto obsahů, tak jejich vnímání a zařazování do vlastního sociálního kontextu. Předmětem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem se různé věkové kategorie diváků amerických seriálů k těmto seriálům vztahují, jak vnímají hodnoty, které se v nich projevují a jak se v nich odráží jejich vlastní hodnotové struktury.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Increasing cultural influence of the United States in connection with a mass import of American cultural products is a recent topics in Czech media context. In the Czech Republic, we can see this trend in programming scheme of commercial televisions as well as in increasing popularity of online downloading services. Different age groups relate differently to these cultural products in the matter of obtaining them as well as perceiving and incorporating them into their social contexts. The subject of this diploma thesis is to define the way different age groups relate to American TV series they are used to watch, describe what is their relationship to values they perceive in them and how they reflect them in their own value structure.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK