Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence
Název práce v češtině: Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence
Název v anglickém jazyce: The joint effect of several teachers in one class: issues, objectives, competencies
Klíčová slova: pedagog, asistent pedagoga, osobní asistent, spolupráce pedagogů, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, kompetence pedagoga
Klíčová slova anglicky: pedagogue, pedagogical assistant, individual assistant, cooperation of pedagogues, pupil with special educational needs, pedagogical competences
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2013
Datum zadání: 07.02.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.03.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 13:40
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. V opoře o relevantní naše a zahraniční zdroje vymezit, kdy, proč a jak spolu může působit několik pedagogů společně v jedné třídě.
2. Přímým pozorovnáním (popř. také anketou, dotazníkem a/nebo rozhovorem) zjistit, jak se liší východiska, cíle a kompetence při působení několika pedagogů společně v jedné třídě ZŠ v závislosti na různých proměnných: složení a velikost třídy, věk žáků, specifické vzdělávací potřeby žáků...
3. Usouvztažnění poznatků z bodů 1 a 2 - s akcentem na vzdělávání žáků se sluchovým postižením.
Seznam odborné literatury
ABROMAITIENĖ, L., KAUŠPĖDIENĖ, R. Activities of a Teacher Assistant in Edicator Community.Social Education / Socialinis Ugdymas. 2009, roč. 9, 20-1, s.132-139.
BARNES, Ch. J. Preparing Preservice Teachers to Teach in a Culturally Responsive Way. NegroEducational Review. 2006, roč. 57, 1/2, s. 85-100.
BAŘINKOVÁ, Z. a kol. Spolupráce asistenta s pedagogem. Praha : Národní ústav pro vzdělávání,školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012.
BERKA, Vít. Co dělá asistent pedagoga. Školství, 2006, roč. 14, č. 3, s. 4.
BLAND, K., SLEIGHTHOLME, S. Researching the pupil voice : what makes a good teachingassistant? Support for Learning. 2012, roč. 27, č. 4, s. 172-176.
GÜNTHER, K. a kol. Bilingualer Unterricht mit Gehorlosen Grundschulern : Zwischenbericht zumHamburger Bilingualen Schulversuch. Hamburk, 1999.
HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání (Teorie a praxe). Praha : Grada, 2010.
HESOVÁ, A. Asistenti pedagoga pro žáky-cizince. Metodický portál : Články [online]. 25. 05. 2010,[cit. 2013-02-07]. Dostupný z WWW : .
HLAVNIČKOVÁ, P. Začleňování žáků s jazykovou bariérou do výuky s využitím asistenta pedagoga.Metodický portál : Články [online]. 23. 11. 2011, [cit. 2013-02-07]. Dostupný z WWW :.
HUDÁKOVÁ, A. Asistent pedagoga a osobní asistent. Unie : časopis České unie neslyšících, 2007,roč. 16, č. 11-12, s. 27.
JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha : Septima, 1998.MACKENZIE, S. 'Yes, but . . .' : rhetoric, reality and resistance in teaching assistants' experiences ofinclusive education. Support for Learning. 2011, roč. 26, č. 2, s. 64-71.
MARKOVÁ, L. Asistent pedagoga versus osobní asistent. Můžeš : noviny o svépomoci zdravotněpostižených; 2012, roč. 20, č. 9 , s. 28.
NAVRÁTIL, P. Romové v české společnosti. Praha : Portál, 2003.
PULDA, M. Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole. Brno : Masarykova univerzita,Pedagogická fakulta, 2000.
RADOMĚŘSKÁ, L. Asistent pedagoga- šance pro SP děti. Gong : časopis pro občany s vadamisluchu, 2006, roč. 35, č. 11, s. 17.
SYMES, W., HUMPHREY, N. The deployment, training and teacher relationships of teachingassistants supporting pupils with autistic spectrum disorders (ASD) in mainstream secondaryschools. British Journal of Special Education. 2011, roč. 38, č. 2, s. 57-64.
ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Praha : Grada Publishing, 2000.
TEPLÁ, M., ŠMEJKALOVÁ, H. Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy,v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2007.
VINCETT, K., CREMIN, H., THOMAS, G. Teachers and assistants working together. Maidenhead :Open University Press, 2005.
VÍTEČKOVÁ, M. Asistent pedagoga. Řízení školy, 2009, roč. 6, č. 4, s. 11-14.
VOSMIK, M., BĚLOHLÁVKOVÁ, L. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole : Možnostiintegrace na ZŠ a SŠ. 1. Praha : Portál, 2010.

Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentůse speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících a další relevantní legislativní normy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK