Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj
Název práce v češtině: Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj
Název v anglickém jazyce: Correspondence physics competition of MFF UK – its feedback and development
Klíčová slova: korespondenční seminář, pedagogický výzkum, neformální vzdělávání, fyzika
Klíčová slova anglicky: correspondence competition, pedagogical research, informal education, physics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2012
Datum zadání: 06.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: Mgr. Václava Kopecká
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Charakterizovat Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS) pořádaný MFF UK, jeho cíle, metody práce a jeho náplň.
2. Zajistit systematickou zpětnou vazbu od současných a bývalých účastníků semináře.
3. Zjistit studijní, příp. profesní vývoj účastníků.
4. Zpracovat a vyhodnotit informace obdržené od účastníků.
5. Na základě zjištěných informací navrhnout konkrétní možnosti dalšího směřování a rozvoje FYKOSu.
Seznam odborné literatury
Broklová, Z. (2008). Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání. (Doktorská disertační práce). Praha: MFF UK.
Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.
Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
Chráska, M. (2003). Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Praha: Votobia.
Průcha, J. (2002). Moderní pedagogika. Praha: Portál.
Průcha, J. (ed.) (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
časopis Matematika-fyzika-informatika
Předběžná náplň práce
Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS) na MFF UK je jedním z největších korespondenčních seminářů v ČR a má více než 25letou historii. Dlouhodobě se zabývá rozšiřováním fyzikálních poznatků mezi studenty středních škol a zvyšováním jejich motivace pro řešení fyzikálních problémů. V rámci diplomové práce proběhne první komplexní a systematické získání zpětné vazby od jak současných, tak i bývalých účastníků FYKOSu. Závěrem práce budou návrhy na možnosti vylepšení semináře do dalších let, zejména pro zatraktivnění FYKOSu pro různé účastníky a zkvalitnění jeho činnosti obecně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Correspondence physics competition of MFF UK (called FYKOS) is one of the greatest competitions of this kind in the Czech Republic. It has a history of more than 25 years. Long-range goals of FYKOS are spreading and propagation of physics knowledge towards upper secondary school students and improvement of their motivation for solving physics problems. The main objective of this thesis is the first complex and systematic feedback of FYKOS. The feedback is going to be gained from former and contemporary participants of FYKOS. The conclusions of this thesis will be suggestions for the future improvement of FYKOS. These innovations are aimed to make FYKOS more interesting for various participants and improve its quality generally.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK