Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internátní péče ve školách pro sluchově postižené v ČR – od r. 1786 po současnost
Název práce v češtině: Internátní péče ve školách pro sluchově postižené v ČR – od r. 1786 po současnost
Název v anglickém jazyce: The role of boarding schools for the Deaf in the Czech Republic - since 1786 to present days
Klíčová slova: ústav pro hluchoněmé, škola pro sluchově postižené, internát, komunita Neslyšících, kultura Neslyšících, neslyšící, psychický vývoj dítěte, psychická deprivace
Klíčová slova anglicky: school for the Deaf, boarding school for the Deaf, Deaf community, Deaf culture, Deaf, psychological development of a child, deprivation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Radka Nováková
Zásady pro vypracování
Cílem práce je (a) popsat vývoj internátní péče v našich školách pro sluchově postižené/v ústavech pro hluchoněmé od r. 1786 do současnosti, (b) pokusit se popsat dopad existence internátů jednak na komunitu českých Neslyšících, jednak na individuální vývoj dětí zde vyrůstajících. Jde o práci, jež má poskytnout první, rámcový, ale systematizovaný a ucelený vhled do problematiky. Předpokládá se, že na ni budou navazovat práce další, zaměřené na vybrané specifické oblasti a jevy.
1. Studium relevantní literatury a zdrojů:
(a) textů legislativní povahy, dobové odborné literatury, příp. kronik, almanachů a výročních zpráv vybraných škol/ústavů aj.,
(b) (zejm. zahraničních) zdrojů pojednávajících o internátech ve vztahu ke komunitě Neslyšících i k individuálnímu vývoji dětí zde vyrůstajících.
2. Na základě textové analýzy materiálů z bodu 1 (a) podat jasně strukturovaný přehled vývoje internátní péče ve školách pro sluchově postižené/ústavech pro hluchoněmé na našem území od r. 1786 dosud (pozornost bude zaměřena na obecné principy fungování, organizaci a režim internátů v různých historických obdobích, sekundárně lze zmínit specifika jednotlivých vybraných internátů).
3. Na základě studia odborné literatury (viz bod 1 (b)) se pokusit definovat roli internátů v životě komunity českých Neslyšících. Tyto poznatky usouvztažnit s důsledky internátní péče na individuální vývoj dětí zde vyrůstajících.
4. Syntéza a usouvztažnění bodů 2 a 3. Závěry.
Seznam odborné literatury
VYBRANÁ DOPORUČENÁ LITERATURA
200 let základní školy pro neslyšící, nositelky vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ v Praze 5 – Holečkova 4. Praha: Pedagogický ústav hlavního města Prahy, 1984.
BANKS, E. Deaf Culture And Residential Schools. The Special Ed Wiki [online]. 2004 [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: .
BEDNAŘÍK, M. Péče o hluchoněmé děti. Praha: Ústředí péče o hluchoněmé, 1940.
BLÁHA, V. Výchova mimo vyučování: Pro 2. a 3. ročník středních pedagogických škol studijní obor Vychovatelství. č. 1. Praha: SPN, 1988.
BLÁHA, V. Výchova mimo vyučování: Pro 4. ročník středních pedagogických škol studijní obor Vychovatelství. č. 2. Praha: SPN, 1990.
DOUŠOVÁ, V., KRATOCHVÍLOVÁ, K., MOTEJZÍKOVÁ, J. Být neslyšící nemusí být problém. Jak postupovat při výchově dětí se sluchovým postižením: postřehy z psychologické poradny. Praha: CDS, 2014
GILLIAM, J., EASTERBROOKS, S. Educating Children Who Are Deaf or Hard of Hearing: Residential Life, ASL, and Deaf Culture. Educating Children Who Are Deaf or Hard of Hearing: Residential Life, ASL, and Deaf Culture. [online]. 1997 [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: .
HRUBÝ, J. Velký, ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999.
HUDÁKOVÁ, A. Kdyby tak bylo více jablíček. The Best Woman, 3, 2011, č. 3, s. 42–43.
KEBLOVÁ, A. Speciální školy pro sluchově postižené v České republice. Praha: MŠMT, 2000.
KMOCH, K. Příspěvky k dějinám pražského soukromého ústavu pro vzdělání hluchoněmých na oslavu 100letého jeho trvání. Praha: Pražský soukromý ústav pro hluchoněmé, 1886.
KOLÁŘ, J. První český ústav pro hluchoněmé v Čechách. České Budějovice: knihtiskárna K. Fiala, 1936.
LANE, H. Pod maskou benevolence. Zneschopňování neslyšící komunity. Praha: Karolinum, 2013.
LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011.
NOVÁK, A. Pamětní list ke stopadesátiletému trvání pražského soukr. ústavu pro hluchoněmé v Praze-Smíchově 17861936.
O neslyšící děti je postaráno. In Informatorium 38, 2003, č. 8, roč. 10.
PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999.
Péče o hluchoněmé v Čechách a na Moravě 1915–1940: K čtvrtstoletí činnosti Spolku pro péči o hluchoněmé v Praze. Praha: Spolek pro péči o hluchoněmé, 1940.
POUL, J. a kol. 80 let Ivančické školy pro neslyšící 1894–1974. Ivančice: ředitelství ZDŠ, 1974.
Revue pro vzdělání a výchovu hluchoněmých: list věnovaný otázkám vzdělání a výchovy a sociální péče o hluchoněmé, nedoslýchavé a vadou řeči stižené. Orgán Svazu spolků učitelů hluchoněmých, 1923–1936.
STAVINOHOVÁ, D. 100 let školy pro neslyšící ve Valašském Meziříčí: almanach. Valašské Meziříčí, 2011.
STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících: almanach. Praha: Univerzita Karlova, 1998.
ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. 1. díl. Praha: Septima, 1997.
ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. 2. díl. Praha: Septima, 1998.
ŠŤASTNÁ, S. Specifika internátní péče v základní škole pro sluchově postižené. Diplomová práce. Brno: MU, 2007.
VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2000.
VYSUČEK, P. a kol. Porovnání internátní výchovy neslyšících ve Výmolově ulici v Praze-Radlicích. Seminární práce. Filosofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, 2000.
ZÍMA, J. Hluchoněmí, hluší a němí v Československé republice: Podle výsledků sčítání lidu v roce 1930. Praha: Spolek pro péči o slabomyslné, 1937.

dobové legislativní normy
webové stránky, výroční zprávy a almanachy jednotlivých škol
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK