Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální funkce verbální vulgarity u dívek a chlapců ve školním prostředí 6. a 9. třídy základní školy
Název práce v češtině: Sociální funkce verbální vulgarity u dívek a chlapců ve školním prostředí 6. a 9. třídy základní školy
Název v anglickém jazyce: Social Functions of Girls’ and Boys’ Verbal Vulgarity in School Enviroment of 6th and 9th grade
Klíčová slova: verbální vulgarita, škola, vrstevnická skupina, gender
Klíčová slova anglicky: verbal vulgarity, school, peer group, gender
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2012
Datum zadání: 19.02.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 14:15
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. David Doubek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce bude zjišťování a ověřování sociálních funkcí verbální vulgarity u žáků a žákyň 6. a 9. třídy ZŠ. Součástí práce bude mapování vlivu vrstevnické skupiny na verbální vulgaritu dívek a chlapců ve školním prostředí. Mimo jiné půjde také o zkoumání toho, jak je verbální vulgarita dívkami a chlapci vnímána a o objasnění sociálních motivů, příp. důvodů, proč je užívána. Sociální funkce verbální vulgarity a zjištěné skutečnosti budou následně porovnány z hlediska věku a pohlaví. Výzkum bude založen na dvou výzkumných metodách, a to konkrétně na zúčastněném pozorování, které bude v průběhu proloženo metodou focus group/ohniskových skupin.
Seznam odborné literatury
AITCHISON, J. Whassup? Slang and swearing among school children. Education Review; Autumn 2006, Vol. 19 Issue 2, p18-24, 7p
JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Praha : Grada Publishing, 2008.ISBN 978-80-247-2284-9
JAY, T. The Utility and Ubiquity of Taboo Words. Perspectives on Psychological Sciences. 2009, Volume 4 — Number 2
JAY, T. Do offensive words harm people? Psychology, Public Policy, and Law. 2009, Vol. 15 – No. 2, 81-101
JAY, T. Why we curse: a neuro-psycho-social theory of speech. Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. 328 str.
JAY, T., JANSCHEWITZ, K. The pragmatics of Swearing, Journal of Politeness Rwearch 4 (2008), 267-288.
MACEK, P. Adolescence. Praha : Portál, 2003 ISBN 80-718-747-7
VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK