Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývojové změny znaků užívaných moravskými neslyšícími
Název práce v češtině: Vývojové změny znaků užívaných moravskými neslyšícími
Název v anglickém jazyce: Evolutionary Changes in Signs Used by Moravian Signers
Klíčová slova: český znakový jazyk, moravské varianty znaků, generační varianty znaků, formální změna
Klíčová slova anglicky: Czech sign language, Moravian varieties of signs, generation varieties of signs, formal change
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Richterová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2011
Datum zadání: 24.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Radka Nováková
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s odbornou literaturu pojednávající o problematice vývojových změn ve znakových jazycích. Na tomto základě formulovat vlastní přístup ke klasifikaci vývojových změn.
2. Shromáždit materiál (znaky užívané mluvčími starší generace) a provést verifikační sondu.
3. Porovnat shromážděný materiál se soudobou podobou znaků. Na základě studia odborné literatury popsat vývojové změny znaků užívaných moravskými neslyšícími, výsledky porovnat s poznatky z jiných znakových jazyků.
Seznam odborné literatury
FRISHBERG, N. Historical Change: From Iconicity to Arbitrary. In E. S. Klima; U. Bellugi, The Signs of Language. Cambridge, London: Harvard University Press, 1979, s. 67-83.
KYLE, J. G.; WOLL, B. Sign Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
RADUTZKY, E. The Changing Handshape in Italian Sign Language. In EDMONDSON W. H. ; KARLSSON, F. (Eds.), Sign Language Research '87. Hamburg: Signum Press, 1990, s. 94-113.
WOODWARD, J. Signs of change: Historical variation in American Sign Language. Sign Language Studies 10, 1976, s. 81-94.
WOODWARD, J. Historical bases of American Sign Languages. In P. Simple (Ed.) Understanding language through sign language research. New York: Academic Press, 1978, s. 333-348.
WOODWARD, J.; ERTING, C. Synchronic variation and historical change in American Sign Language. Language Sciences 37, 1975, s. 9-12.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat vývojovými změnami znaků českého znakového jazyka užívaných moravskými neslyšícími, a to zvláště změnami ve formě znaku. Zkoumaným materiálem budou záznamy znaků užívaných starší generací neslyšících. K výzkumu bude použita elicitační metoda kombinovaná s metodou observační (autentické videonahrávky). Popis konkrétních vývojových změn se bude opírat o relevantní zahraniční literaturu a výsledky zkoumání českého znakového jazyka budou usouvztažněny se změnami v jiných znakových jazycích, zejména ve znakovém jazyce americkém, britském atd.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will describe developmental changes in the Czech sign language used by the Moravian deaf, with the special focus on changes in the form of the sign. The analysis and description will be based on video recordings of the signs used by older generation of the deaf. In the research, both elicitation and observation methods will be used. The description of concrete developmental changes will be based on relevant foreign studies, and the changes found in the Czech sign language will be compared to analogous changes identified in other sign languages, such as American and British.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK