Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biblická osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce
Název práce v češtině: Biblická osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce
Název v anglickém jazyce: Biblical personal names in Czech Sign Language
Klíčová slova: Bible, jméno, onomastika, apelativum (apelativa), vlastní jméno, biblické jméno, biblická postava, ženské vlastní jméno, mužské vlastní jméno, křestní jméno, onymum, proprium
Klíčová slova anglicky: Bible, name, onomastic, appellativum, proper name, biblical name, biblical person, women's name,´male name, first name, onymum, proprium
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2012
Datum zadání: 19.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 11:35
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomantka za použití metody excerpce jazykového materiálu z překladu několika biblických kapitol do českého znakového jazyka (projekt Bible bez hranic:http://niro.xf.cz/) a ze Slovníku znaků křesťanských pojmů pro neslyšící (2001) a za použití metody elicitace při osobních rozhovorech s neslyšícími křesťany vytvoří seznam a „databanku“ jmenných znaků vybraných biblických postav. Při rozhovorech s respondenty se diplomantka zaměří též na motivovanost jmenných znaků biblických postav. Vyexcerpované a vyelicitované jmenné znaky následně klasifikuje dle R. Faltínové (2008).

Postup práce v bodech:

1. Studium literatury a dalších zdrojů
a) Biblická literatura – různé české překlady Bible (Bible 21, ČEP, ČSP aj.), encyklopedie, biblické příběhy
b) Odborná literatura k vlastním jménům

2. Charakteristika osobních vlastních jmen
a) osobní vlastní jména v českém jazyce + jejich kategorizace
b) význam (onomatologický pohled) a charakteristika biblických osobních vlastních jmen
c) vliv překladu a přepisu biblických osobních vlastních jmen na jejich podobu – mluvené x znakové jazyky
d) jmenné znaky (osobní vlastní jména) v českém znakovém jazyce a jejich kategorizace

3. Excerpce a elicitace jmenných znaků pro vybrané biblické postavy (jazykový materiál projektu Bible bez hranic, rozhovory s neslyšícími křesťany a Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící), následná analýza.

4. Pořízení videozáznamů rozhovorů s neslyšícími křesťany, ve kterých bude cílem zjistit motivovanost vzniku vybraných jmenných znaků.

5. Kategorizace jmenných znaků pro vybrané biblické postavy dle R. Faltínové (2008).

6. Závěr: Shrnutí a diskuse.
Seznam odborné literatury
Bible: český studijní překlad. Překlad Michal Krchňák. 1. souborné vyd. Praha: KMS, 2009.
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): český ekumenický překlad. 16., (7. opr.) vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2008.
BORT, J. Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Naděje, 2001.
DEJMALOVÁ, K. Starozákonní antroponymie v českých překladech Bible. Diplomová práce. Praha: FF UK, 1993.
FALTÍNOVÁ, R. Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce. 2. opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
GABRIELOVÁ, D., PAUR, J., ZEMAN, J. Vlastní jména. In Slovník znakové řeči. Praha 1988, s. 308–311.
HELLER, J. Výkladový slovník biblických jmen. 1. vyd. Praha: Advent-Orion, 2003.
HELLER, J. Znamení odkazující k nebi. 2. vyd. 2. Praze: Vyšehrad, 2009. Rozhovory nad Biblí; sv. 1.
HELLER, J., SUCHÁ, E. (eds). Hlubinné vrty: rozbory biblických statí a pojmů. 1. souborné vyd. Praha: Kalich, 2008.
HELLER, J. Postavy a jména. Praha: Bratrstvo, 1977.
HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. 2. opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
KOBLÍŽEK, V. Rodná jména a jejich hypokoristické podoby v Jungmannově Slovníku česko-německém. Naše řeč, 78, 1995, č. 1, s. 31–35.
KOMÁREK, K. Osobní jména v českých biblích. Olomouc: Votobia, 2000.
KOUBERTIS, V., HOFFMEISTER, R. J. Name Signs in Greek Sign Language. American Annals of Deaf, 147, 2002, č. 3, s. 35–44.
KOUBOVÁ, M. Specifika překladu biblických textů do českého znakového jazyka. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2013.
Nejznámější biblické příběhy: více než 200 bohatě ilustrovaných příběhů ze Starého a Nového zákona. Překlad Michaela Váňová. Praha: Slovart, 2009.
OLIVA, K. Vlastní jméno a apelativum. Zpravodaj místopisné komise ČSAV, 16, 1975, č. 1–2, s. 43–46.
PETRÁŇOVÁ, R. Specifika tlumočení do českého znakového jazyka pro věřící. ToP: tlumočení-překlad, 20, 2009, č. 94, s. 23–24 (2667-2668).
PLESKALOVÁ, J. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998.
POKORNÝ, P. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006.
RŮŽIČKOVÁ, M. Vlastní jména. In Učíme se českou znakovou řeč. Praha 1997, s. 29–31.
SALZMANN, Z. Jazyk, kultura a společnost. Praha 1997.
SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků: český znakový jazyk jako přirozený jazyk; Lexikografie: slovníky českého znakového jazyka. 2. opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
Slovo na cestu: Bible s poznámkami. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2012.
SUPALLA, S. The Book of Name Signs. Dawn Sign Press, San Diego 1992.
ŠRÁMEK, R. Metodický návod k výstavbě diplomové nebo seminární práce z onomastiky. Zpravodaj místopisné komise ČSAV, 15, 1947, č. 1., s. 201–211.
ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999.
TROST, P. Studie o jazycích a literatuře. Praha: Torst, 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK