Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osvojení jako forma náhradní rodiny
Název práce v češtině: Osvojení jako forma náhradní rodiny
Název v anglickém jazyce: Adoption as a substitute form of family
Klíčová slova: Osvojení; zájem dítěte; ochrana
Klíčová slova anglicky: Adoption; interest of a child; protection
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2010
Datum zadání: 08.12.2010
Datum a čas obhajoby: 12.03.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:29.02.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.03.2013
Oponenti: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná rigorózní práce s názvem „Osvojení jako forma náhradní rodiny“ se zabývá nejideálnější formou náhradní rodinné péče, osvojením. Úvodní kapitola zachycuje historii tohoto institutu, jeho postupný vývoj a změny v chápání jeho smyslu a významu. Následující kapitoly jsou věnovány platné právní úpravě tohoto institutu. Poslední kapitola se pak zabývá právní úpravou de lege ferenda, která je v současné době nanejvýš aktuální. V této poslední části své práce se zároveň snažím o kritické zhodnocení současné právní úpravy a její srovnání s právní úpravou budoucí. S připravovaným občanským zákoníkem také souvisí předposlední kapitola práce, která přináší srovnání platné právní úpravy institutu osvojení v ČR s právní úpravou tohoto institutu ve Spolkové republicce Německo. Jedním z důvodů, proč jsem tuto kapitolu do své práce zařadila, byl fakt, že právě právní úprava Spolkové republiky Německo, byla jedním ze vzorů pro náš připravovaný soukromoprávní kodex. Skutečným posláním a cílem této práce je však především snaha, za pomocí judikatury a skutečných příběhů, odhalit a uvést do povědomí širší veřejnosti nezákonné praktiky, ke kterým při osvojování dětí dochází, a kterými nejvíce trpí právě osvojované děti. Tyto praktiky jsou v naší společnosti stále častější, nemalý podíl na tomto faktu má nepochybně i nárůst neplodných manželských párů, který můžeme již delší dobu pozorovat. Rodiče často zaslepeni svou touhou po potomkovi, hledají nejrychlejší způsob, jak dítě do své péče získat a neváhají pro splnění svého snu porušit zákon, důsledky svého jednání však již nedomýšlí………
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The presented thesis with the title of the „Adoption as a substitute form of family“ deals with most ideal form of surrogate parental care, the adoption. The introductory chapter captures history of the institute, its gradual development and changes in the understanding of its meaning and significance. The following chapters are devoted to actual legal regulations of this institute. The last chapter deals with future situation, which is currently the most actual. In this last part of my thesis trying a critical evaluation of actual legal regulations and its comparison with future legal regulations. With planned recodification also related penultimate chapter of the work, where actual legal provisions regarding an adpoption in Czech republic are compared with the corresponding provisions in the Federal republic of Germany. One of the reason why I have included this chapter in this work is fact, that legislation of Federal republic of Germany was one of the patterns for our upcomig private code. The real goal and purpose of this thesis is mainly an effort, by the case law and real stories, to reveal and bring to a wider public awareness of illegal practices, to which the children are learning and which the most suffers just adopted children. These practices are becoming more common in our society, when a large proportion of this is undoubtedly the increase in infertile couples, which we can already observe a longer period. Parents often blinded by their desire for child, looking for the fastest way, how to get the child into their care and they don´t hasitate to fulfill their dream to break the law, unfortunatelly they can’t imagine the consequences of their action.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK