Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití biologické zpětné vazby u pacientů s nespecifickými bolestmi zad
Název práce v češtině: Využití biologické zpětné vazby u pacientů s nespecifickými bolestmi zad
Název v anglickém jazyce: Using biofeedback for patient with non-specific low back pain
Klíčová slova: nespecifické bolesti bederní páteře, biologická zpětná vazba, vnitřní zpětná vazba, posturální stabilita, posturografie
Klíčová slova anglicky: non-specific low back pain, biofeedback, intrinsic feedback, postural stability, posturography
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 30.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.03.2012
Datum a čas obhajoby: 08.06.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2012
Do kdy má student odevzdat:20.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2012
Oponenti: MUDr. Rudolf Černý, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V naší práci jsme se rozhodli zaměřit na nespecifické bolesti bederní páteře. Vertebrogenní algický syndrom představuje velký medicínský a socio-ekonomický problém. Jedná se o rozsáhlou problematiku, která se dotýká různých medicínských oborů, jako je praktické lékařství, ortopedie, neurologie, rehabilitace a psychologie. Ze studií různých autorů vyplývá, ţe u pacientů s nespecifickými bolestmi bederní páteře je narušena stabilita stoje. Doprovází bolesti bederní páteře a je moţné, ţe je jejich prediktorem. Pokud by narušení stability stoje bylo jednou z příčin bolestí bederní páteře, pak by se pro sníţení těchto bolestí dalo vyuţít nácviku stability stoje. Ukazuje se, ţe terapie stability s vyuţitím biologické zpětné vazby je účinnější neţ běţná terapie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Diploma thesis titled "Using biofeedback for patients with non-specific low back pain” in theoretic part gives basic information about motor learning, biofeedback, low back pain and postural stability. In the research part, it deals with influence of postural stability- focused therapy (performed on Nintendo Wii Fit Plus device) on low back pain and postural stability. The work also deals with influence of added feedback on reduction low back pain, postural stability and realizing intrinsic feedback.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK