Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Diabetes mellitus 1.typu a zátěž
Název práce v češtině: Diabetes mellitus 1.typu a zátěž
Název v anglickém jazyce: Diabetes mellitus type I. and physical activity
Klíčová slova: Diabetes mellitus I. typu, fyzická aktivita, komplikace, kompenzace, cvičební jednotka, glykémie
Klíčová slova anglicky: Diabetes mellitus type I, physical activity, complications, compensation, training unit, blood glucose
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2011
Datum zadání: 14.01.2011
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Oponenti: MUDr. Michal Procházka
 
 
 
Seznam odborné literatury
ALTER, M. 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. Praha: Grada, 1999, 228 s. ISBN 80-7169-763-1
ANDĚL, M. Život s cukrovkou. Praha: Grada, 1996, 115 s. ISBN 80-7169-087-2
BARTOŠ, V. a kol. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2000. 473 s. ISBN 80-85912-17-1
BARTOŠ, V.; PELIKÁNOVÁ, T. a kol. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2003. 479 s. str. 124–132. ISBN 80-85912-69-4
BARRY, B.; FRANZ, M.; MONK, Effectiveness of medical nutrition therapy provided by dietitians in the management of non-insulin-dependent diabetes mellitus: a randomized, controlled clinical trial. J Am Diet Assoc, 1995, 95:1009–1017
BĚLOBRÁDKOVÁ, J.; BRÁZDOVÁ, L. Diabetes mellitus. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 161 s. ISBN 80-7013-446-1
BROŽ, J. Sportování s inzulínem. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Wiesnerová, 2007. 46 s. ISBN 80-239-7903-5
BROŽ, J. Základy léčby diabetu pomocí inzulínové pumpy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Wiesnerová, 2008, 52 s. ISBN 80-239-6799-1
BROŽ, J.; BAJZOVÁ, M. Pohybem ke zdraví: Chůze. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Wiesnerová, 2007. 27 s. ISBN 978-80-239-8944-1
CLARKOVÁ, N.; Sportovní výživa, Praha: Grada Publishing, 2000, 272 s. ISBN 80-247-9047-5
DLOUHÁ, R. Výživa, přehled základní problematiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 215 s. ISBN 80-7184-757-7
DOLEŽALOVÁ, R.; HALUZÍK, M. Metabolický syndrom a fyzická aktivita. In DOLEŽALOVÁ , R., FRIED, M., HALUZÍK, M. et al. 1. vyd. Trendy soudobé diabetologie, svazek 10. Praha: Galén, 2005. str. 9-20. ISBN 80-7262-359-1
EBELING, P.; KOIVISTO, V.; TUOMINEN, J. Exercise and increases insulin clearance in healthy man and insulin-dependent diabetes mellitus, Clin. Physiolog. 1997, 17,1,19-30
FARESE, R. V. Insulin-sensitive phospholipid signaling systems and glucose transport. Exp Biol Med, 2001, 226 (4), 283-295
GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. Praha : Galén, 2005. 890s, str. 75. ISBN 80-7262-311-7
HÁLKOVÁ, J. et al. Zdravotní tělesná výchova I. část – obecná. Praha: Česká asociace sport pro všechny, 2004, 120 s. ISBN 80-86586-09-X
HALUZÍK, M. Kontinuální monitorace glykémie: minulost, současnost a perspektivy in Trendy soudobé diabetologie svazek 12. Praha: Galén, 2008, 253 s. ISBN 978-80-7262-549-9
HAVLÍČKOVÁ, L. Fyziologie tělesné zátěže, Praha: Karolinum, 2008. 203 s. ISBN 978-80-7184-875-2
HAYASHI, T.; WOJTASZEWSKI, J. F. P.; & GOODYEAR, L. J. Exercise regulation of glucose transport in skeletal muscle. Am J Physiol, 1997, 273, 1039-1051
HENRIKSEN, E. J. Exercise effects of muscle insulin signaling and action. J Appl Physiol, 2002, 93, 788-796
HOLLOSZY, J. O. A forty-year memoir of research on the regulation of glukose transport into muscle. Am Journal of Physiol Endocrinol Metab, 2003, 284, 453-467
HOUMARD, J.A.; TANNER, Ch. J.; Slentz, C. A., Effect of volume and intensity of exercise training on insulin sensitivity. J Appl Physiol, 2004, 96, 101-106
HRAZDÍRA, L. Cvičení. [cit. 2011-03-10] www: http://lhrazdira.wz.cz/cviceni Pilates, , zdravotní cvičení a jóga - cvičení dle Mojžíšové. [cit. 2011-03-12] www: <http://www.cvicime.cz>
JIRKOVSKÁ, A. a kol. Jak (si) léčit a kontrolovat diabetes. Praha: Svaz diabetiků ČR, 2003. 242 s. ISBN 80-902126-6-2
KAHN, C.R.; WEIR, G. Joslin's Diabetes Mellitus. 14th Ed., Lippincott Williams & Wilkins, 2004. 1224 s. ISBN: 978-0-7817-2796-0
KOIVISTO, V.A. Exercise and Diabetes Mellitus.In:Textbook of Diabetes, Blackwell Science, Berlin, 1997, 6800-6900
KVAPIL, M. Vybrané aspekty inzulínové rezistence in CHARVÁT, J., a kol. Diabetes mellitus a makrovaskulární komplikace. 1. vyd. Praha: Triton, 2001, 203s. ISBN 80-7254-152-8
LEBL, J. a kol. Abeceda diabetu. Praha: Maxdorf, 1998, 170 s. ISBN 80-85800-86-1
LEBL, J.; PRŮHOVÁ, Š.; ŠUMNÍK, Z. Abeceda diabetu. Praha: Maxdorf, 2008, 184 s. ISBN 978-80-7345-141-7
MÁČEK, M.; RADVANSKÝ J. et al. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3
PEPINE, CJ., et al. A calcium antagonist vs a non-calcium antagonist hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease. The International VerapamilTrandolapril Study: a randomized controlled trial. JAMA, 2003, 290,
p. 2805-2816
PERUŠICOVÁ, J. Trendy soudobé diabetologie - svazek 1. Praha: Galén, 1998, 141 s. ISBN 80-85824-77-9
PERUŠICOVÁ, J. Trendy soudobé diabetologie - svazek 2. Praha: Galén, 1998, 153 s. ISBN 80-7262-003-7
PERUŠICOVÁ, J. Diabetes mellitus I. typu. 1. vyd. Praha: Geum s.r.o., 2007, 615 s. ISBN 978-80-86256-49-8
PERUŠICOVÁ, J. Diabetologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 243 s. ISBN 978-80-7387-176-5
PETERS, J. R.; YOUNG, I. S., Exercise, free radicals and lipid peroxidation in type 1 diabetes mellitus. Free radical biology & medicine, 2002, 33 (11), 1543-1551
PICKUP, J.; WILLIAMS, G. Epidemilogy and Aetiology of Type 2 Diabetes. In: Handbook of Diabetes Blackwell Publishing, 2004: 56–69
PIROH, V.; ŠUCHMANOVÁ, V. Léčebná rekondiční cvičení při diabetu. SPCCH, 1991, ISBN 80-900962-4-7
PODROUŽKOVÁ, B. Diabetologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994, 90 s. ISBN 80-7013-166-7
RYBKA, J. Fyzická aktivita (zátěž) – jeden z pilířů prevence a terapie diabetes mellitus. Interní medicína, 2005, 7, 135-138 s. [cit. 2011-03-18]. Dostupný z www: http://www.solen.cz/pdfs/int/2005/03/07.pdf.
RYBKA, J. Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2007. 320 s. ISBN 978-80-247-1671-8
SVAČINA, Š. Prevence diabetes. Praha: Galén, 2003. 113 s. ISBN: 80-7262-165-3
SVAČINA, Š.; BRETŠNAJDROVÁ, A. Cukrovka a obezita. Praha: Maxdorf, 2003, 243 s. ISBN 80-85912-58-9
SVAČINA, Š. Prevence diabetu a jeho komplikací. 1. vyd. Praha: Triton, 2008, 151 s. ISBN 978-80-7387-178-9
SYSLOVÁ, V. et al. Zdravotní tělesná výchova II. část – zdravotní tělesná výchova při jednotlivých druzích oslabení. Praha: Česká asociace sport pro všechny, 2003, 106 s.ISBN 80-86586-03-0
ŠKRHA, J. Patogeneze vaskulárních komplikací diabetes. In BARTOŠ, V., PELIKÁNOVÁ, T. a kolektiv. 3. vydání, Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2003. s. 211-219. ISBN 80-85912-69-4
ŠKRHA, J. Časopis lékařů českých, 2006, 145, str. 599-605. ISSN 1803-6597
ŠKRHA, J. et al. Diabetologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 417 s. ISBN 978-80-7262-607-6
TRAYHUM, P. Physiological role of adipose tissue; white adipose tissue as an endocrine and secretory organ. Proc. Nutr. Soc., 60, 2001, s. 329-339. ISSN 1476-6256
ÚZIS ČR : Péče o nemocné s cukrovkou. Zdravotnická statistika, 2009, 48 s. ISBN 978-80-7280-880-9. [cit. 2011-03-11]. Dostupný z www: http://www.uzis.cz/system/files/diab2009.pdf
VLKOVÁ, Z. Cvičení při cukrovce. 1. vyd. Praha: Triton, 1998, 48 s. ISBN 80-85875-75-6
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění diabetes mellitus I. typu a možnostmi jeho kompenzace pomocí adekvátní tělesné aktivity, se zaměřením na pacienty středního a staršího věku, trpící diabetem již řadu let. V práci se zaměřuji na různé atributy zátěže, ovlivňující každodenní život pacienta s diabetem. Pro lepší pochopení a přehlednost problematiky je práce rozdělena na několik kapitol a částí, pojednávající jednotlivě o vztahu pohybové aktivity a možných profitů z pravidelného, správně indikovaného pohybu u kompenzovaných pacientů. V práci jsou také popsány involuční změny, objevující se ve stárnoucím organismu a které je potřeba vždy zohlednit při výběru fyzické aktivity. Práce je doplněná o obrázky a grafy uvedené v příloze, pro lepší ukázku a nastínění této problematiky. V práci se snažím ukázat nejen pozitivní vliv pohybu u vhodně zvolené fyzické aktivity u pacientů s diabetem, ale také poukázat na možná rizika a nebezpečí, plynoucí z nesprávně zvolené terapie. V práci se snažím nabídnout možnost nahlédnout na tento typ terapie z několika různých pohledů a ukázat, že správně zvolená pohybová léčba v individuálně zvoleném rozsahu a provedení, by měla být mnohem častěji součástí dlouhodobého rehabilitačního plánu, a to především u pacientů, kteří jsou minimálně limitováni svým stavem pohybového aparátu, a kde je veliká pravděpodobnost výrazného zlepšení zdravotního stavu a upravení potřebného množství aplikovaného inzulínu pomocí aktivního pohybu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor's thesis deals with diabetes mellitus type 1 and the opportunity of compensation by adequate physical activity, focusing on middle age and older patients, having suffered from diabetes for a long period of time. The thesis focuses on the different attributes of the burden, affecting the daily life of patients with diabetes. For better understanding and clarity of the issue, the work is divided into several chapters and sections dealing separately with the influence of physical activity and potential profits from regular, properly indicated motion for compensated patients. The thesis also describes involution changes occurring in the aging organism, which are always necessary to be taken into consideration when selecting a physical activity. The work is supplemented with pictures and graphs in the annex that enable a better show, and outline the issues. In my work, I not only try to show the positive influence of a wellchosen physical activity in patients with diabetes, but also highlight the potential risks and hazards coming from an improperly chosen therapy. Furthermore, I attempt to offer the chance to look at this type of therapy from several different perspectives. My aim is to show that a properly chosen physical therapy in individually selected range and performance should be much more part of a long-term rehabilitation plan, especially when one considers patients who are minimally physically limited and where there is a great likelihood of significantly improving their health status and adjusting the necessary amount of insulin thanks to active motion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK