Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Výchova ke zdraví na základní škole
Název práce v češtině: Výchova ke zdraví na základní škole
Název v anglickém jazyce: Health education in elementary school
Klíčová slova: péče o tělo, výživa, sebepojetí, tělesné sebepojetí, fyzická aktivita
Klíčová slova anglicky: body care, nutrition, self - conception, physical self - conception, physical activity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.04.2012
Datum zadání: 23.04.2012
Datum a čas obhajoby: 09.05.2012 13:00
Místo konání obhajoby: H 221
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2012
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování zadaného tématu předpokládá řešení těchto úkolů:
1. Prostudovat literaturu týkající se vzdělávací oblasti ?Člověk a zdraví.
2. Seznámit se s realitou výuky předmětu Výchova ke zdraví na základních školách
3. Připravit vlastní výukové nabídky pro 2. stupeň ZŠ a jejich realizace
4. Vytvořit didaktický manuál pro učitele zaměřený na témata: péče o zdraví, duševní hygiena, životní styl, pohybové aktivity, sebepojetí a tělesné sebepojetí
5. Ověřit účinnost programu v 8. a 9. ročníku (cca 60 žáků) 2. základní školy v Plzni prostřednictvím dotazníků (hodnocení inovovaných programů výchovy ke zdraví, navrhovaná doporučení a témata, pozitivní i negativní zkušenosti se zaváděním předmětu do výuky).a rozhovorů s vybranými žáky
6. Analyzovat současný stav a potřeby školy
7. Vyvodit závěry a doporučení pro praxi.
Diplomová práce by měla přinést nové poznatky o možnostech výuky výchovy ke zdraví. Analýza realizovaných programů na jedné konkrétní škole a manuál v podobě zásobníku her, testů a dalších nabídek pomůže učitelům při zavádění nového vzdělávacího obsahu do hodin výchovy ke zdraví. Výsledky práce obohatí současné poznání a umožní připravit doškolování učitelů i inovaci vzdělávacích programů v pregraduálním i postgraduálním studiu na UK FTVS. Zároveň ukáže i další potřeby praxe týkající se metodických materiálů a potřebných témat ...
Seznam odborné literatury
1. Havlínová, M. (Ed.). Program podpory zdraví ve škole: Rukověť projektu Zdravá škola. Praha: Portál, 2006.
2. Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál 2002.
3. Krejčí, M. (Ed.). Health Education and Quality of Life. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007.
4. Kyriacou, R. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
5. Mužík, V., Mužíková, L. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. Mezinárodní komparace. In: Health Education and Quality of Life. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007.
6. Marádová, E. Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: metodická příručka pro 6.- 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 2006.
7. Pernicová, H. Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví (online), http://www.rvp.cz/clanek/250/610
8. Fialová, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce bylo vytvořit didaktický manuál pro předmět výchova ke zdraví a jeho ověření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis was create an educational manual for health education and its verification.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK