Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Vliv zahrad u mateřských škol a zahradních přírodních i uměleckých artefaktů na psychiku a vývoj dítěte předškolního věku
Název práce v češtině: Vliv zahrad u mateřských škol a zahradních přírodních i uměleckých artefaktů
na psychiku a vývoj dítěte předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Influence of gardens in nurseries and garden natural
and artistic artifacts on the psyche and development of preschool age children.
Klíčová slova: zahrada, historie, kultura, estetika, mateřská škola, předškolní věk.
Klíčová slova anglicky: garden, history,culture, aesthetics, nursery school, preschool age.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2010
Datum zadání: 07.12.2010
Datum a čas obhajoby: 18.05.2011 09:00
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2011
Oponenti: Mgr. Ondřej Sýkora
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce pojednává o fenoménu zahrad a jeho různých principech. Popisuje nejen pozitivní vlivy při působení „přírodního principu“ na malého člověka, ale také filosofická východiska pro „konstruování“ a vznik takové zahrady. Především popisuje počátky vzniku a východiska pro datování pojmu „zahrada“, historický pohled, i jeho vlivy jakožto nástroje pro přímé ovlivnění dětské populace v rámci pohybu v exteriéru. Student prezentuje na základě práce s odbornou literaturou významy a cíle různých typů zahrad a jejich okolí.
V teoretické části se student zaměří na psychologické aspekty působení zahrad u mateřských škol, jejich funkce a rozličná urbanistickou-architektonická pojetí. V textu bude obsažen i princip duchovní dědictví zahrad různých kultur. Autor zmíní rovněž metodu porovnání několika typů zahrad a současné trendy v koncipování zahrady u mateřské školy. Didaktická část pojedná o zahradě jako formě transformování skutečného přírodní světa do „nové“ formy, o racionálním vnímání a o vztahu výchovy, a potřebě estetizace světa skrze umění a výtvarno. Příloha práce bude obsahovat vizuální sondu, týkající se prezentace zahradní architektury nejen v rámci mateřské školy, ale i vlastní inklinace ke konkrétním typům zahrad.
Seznam odborné literatury
Umění japonských zahrad, Hrdlička a Hrdličková,Argo 1996
Architektura a zahrady, Masao Ishizawa Tolyo 1957
Japonské domy, Nishihava,Kiyoyuki Tokyo 1967
Japonská architektura, Tange Kenzo, Moskva 1957
Zátiší a kompozice,Vávra,Praha 1979
Bambusy, Pavel Rezl
Japonské zahrady, Gunter Nitschke,1990
Bonsaje, Skálová,Grada 2007
Předběžná náplň práce
systematické studium odborných pramenů vztahujících se k tématu, řešení výtvarné a pedagogické části práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
systematical study of special sources about theme, solution of artwork part and pedagogical part
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK