Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Estetika odívání, šaty a člověk
Název práce v češtině: Estetika odívání, šaty a člověk
Název v anglickém jazyce: Aesthetics of clothing, outfit and human
Klíčová slova: Dějiny odívání – módní prvky – doplňky – funkce oděvu – výtvarná výchova – dětská fantazie
Klíčová slova anglicky: History of clothing – fashion elements – dress accessories – art education – children's Fantasy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2010
Datum zadání: 07.12.2010
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 16:00
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Oponenti: MgA. Johanka Ovčáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce pojednává o problematice odívání v rámci jeho „designových“ specifik, výtvarných kvalit a proměnách typologie šatu v historickém průřezu. Autorka také zmíní principy vnímání a estetizace člověka prostřednictvím odívání v konkrétně vybraných historických epochách a stylech – raný středověk, románské, renesanční období a španělskou módu, dále se bude zabývat přelomem 19. století, klasicismem a biedermeierem.
Autorka představují téma nejen v souvislostech psychologických, ale také sociokulturních, společenských a především výtvarných. Přiblíží možnosti aplikace tématu do životního stylu současnosti s přihlédnutím ke konkrétním psychologickým a společenským pohnutkám – líbivost, rozmnožování, konkurence, ješitnost, marnivost, vášeň atd..
Didaktická část bude zpracována jako prezentace fotodokumentace vybraných typů ošacení se zdůrazněním jejich výtvarně specifik. V této fázi navrhne student několik úkolů na téma odívání jako volné výtvarné etudy. Autor navrhne také několik možností pro práci s tématem v hodině výtvarné výchovy na 1. stupni základní školy. Přílohy budou koncipovány jako cyklus autorských fotografií nebo dostupných materiálů, vztahující se ke zvolenému tématu nebo výstupy z realizované hodiny Vv.
Předběžná náplň práce
systematické studium odborných pramenů vztahujících se k tématu, řešení výtvarné a pedagogické části práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
systematical study of special sources about theme, solution of artwork part and pedagogical part
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK