Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ústavní institut nezávislosti českého Nejvyššího kontrolního úřadu v teorii a praxi
Název práce v češtině: Ústavní institut nezávislosti českého Nejvyššího kontrolního úřadu v teorii a praxi
Název v anglickém jazyce: The constitutional statute of independence of the Czech Supreme Audit Office in theory and practice
Klíčová slova: Nejvyšší kontrolní úřad, nezávislé orgány, institucionální nastavení, Kolegium NKÚ, Poslanecká sněmovna
Klíčová slova anglicky: the Supreme Audit Office, independent authorities, institutional setting, the Board of SAO, the Chamber of Deputies
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2010
Datum zadání: 11.12.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiří Koubek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zkoumat platnost hypotézy, která zní: český Nejvyšší kontrolní úřad (dále NKÚ) je institucí, která má už samotnou Ústavou České republiky zaručenu svoji nezávislost. Institucionální nastavení NKÚ je však takové, že jeho nezávislost není dostatečně zajištěna, což vede k tomu, že je narušována. Ve skutečnosti tak Nejvyšší kontrolní úřad nezávislou institucí není, čímž dochází k porušení Ústavy. Úvodní část práce vymezí roli a význam ústavního institutu nezávislosti v moderním demokratickém a právním státě. Jinak řečeno tato část práce se bude zabývat tím, jaký má smysl, že některé státní instituce jako např. Národní banka, ombudsman či NKÚ jsou Ústavami označované jako nezávislé. Dále se práce zaměří na samotný český Nejvyšší kontrolní úřad. Věnovat se bude tomu, jaký účel česká Ústava sleduje tím, že NKÚ označuje za nezávislý. Následně by se práce měla soustředit na to, jaké jsou záruky nezávislosti NKÚ, jak vypadá jeho struktura a institucionální nastavení jeho jednotlivých orgánů a jaké jsou jejich případné slabiny z hlediska nezávislosti NKÚ. Další část práce se zaměří na to, jak vypadá nezávislost NKÚ v praxi a zda se od vzniku českého NKÚ jeho nezávislost v čase nějak proměňovala. Závěrečná část práce zhodnotí platnost výše zmíněné hypotézy.
Seznam odborné literatury
Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států, Linde, Praha 2006.
Limská deklarace, dokument, shrnující principy nezávislé kontrolní činnosti, přijatý na IX. kongresu INTOSAI v Limě v roce 1977.
Voleník, L., Linhová, N.: Nejvyšší kontrolní úřad – Česká republika, Orbis, Praha 1995.
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006.
Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2004.
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK