Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pouštní svatyně Izraele. Podoba a funkce Boží schrány podle Pentateuchu
Název práce v češtině: Pouštní svatyně Izraele. Podoba a funkce Boží schrány podle Pentateuchu
Název v anglickém jazyce: The Desert Sanctuary of Israel According to the Pentateuch
Klíčová slova: svatyně, stan setkávání, archa úmluvy, pouštní svatyně, Izrael na poušti
Klíčová slova anglicky: sanctuary, tent of meeting, ark of covenant, desert tabernacle, Israel in the desert
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2010
Datum zadání: 14.01.2011
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Oponenti: ThLic. Mgr. Jana Pitterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium starozákonních textů popisujících Boží archu (kniha Exodus). Rekonstrukce archy podle biblických zdrojů, komentářů a studií. Srovnání se starověkými analogiemi (Egypt, Přední Východ). Posouzení biblického zdroje: podobnost a jedinečnost.
Seznam odborné literatury
Bič, Miloš: Výklady ke Starému zákonu. Díl I ? Zákon: Genesis ? Deuteronomium. Praha: Kalich, 1991.
Bič, Miloš: Ze světa Starého zákona, sv. 1. Praha: Kalich, 1986.
Bič, Miloš: Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2008.
Bogner, Václav: Pentateuch. Pět knih Mojžíšových. Český katolický překlad. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
Finkelstein, Israel: Objevování Bible: svatá Písma Izraele ve světle, Praha : Vyšehrad, 2007.
Friedman, David Noel: The Anchor Bible Dictionary. Sv. 1-6. New York: Doubleday, 1992.
Hejčl Jan: Bible česká. Los Angeles: Czech Mission 1982.
Nandrásky, Karol, Dejiny biblického Izraela, Bratislava 1994.
Propp, William H.: Exodus 19-40, sv. 2A The Anchor Bible, New York: Doubleday, 2006.
Propp, William H.: Exodus 19-40. Sv. 2A The Anchor Bible. New York: Doubleday, 2006.
Rendtorff, Rolf: Hebrejská bible a dějiny. Praha: Vyšehrad 2003 .
Schubert, Kurt: Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad 1995.
Vaux de, Roland: Ancient Israel, Its Life and Institutions. London : Darton, Longman & Todd Ltd, 1973.
Weimar, Peter, Zenger Erich: Exodus Geschichten und Geschichte der Befreiung Israels. Stuttgart 1975.
Předběžná náplň práce
Struktura
Úvod: Izraelité a země jejich putování
Hlavní část: Popis schrány / K čemu sloužila / Podoba a funkce přenosných svatyň u okolních národů / Srovnání s popisem schrány Izraele, posouzení odlišnosti a jedinečnosti
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Structure
Introduction: The Ancient Israelites and the lands of their migrations.
Main Body: Description of the Ark / Its Function / The shape and function of transportable sanctuaries in the Ancient Near East / Comparison: stating similarities and uniqueness of the Israelite Ark
Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK