Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fyziologických změn rostlin při stresu zinečnatými ionty
Název práce v češtině: Studium fyziologických změn rostlin při stresu zinečnatými ionty
Název v anglickém jazyce: Study of physiological changes in plants under stress by zinc ions
Klíčová slova: zinek, fytoremediace, hyperakumulace, energetické rostliny, čirok, sléz, toxicita, chelatační činidla
Klíčová slova anglicky: zinc, phytoremediation, hyperaccumulation, energy crops, sorghum, mallow, toxicity, chelatation agens
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2010
Datum zadání: 27.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2012
Oponenti: Šárka Petrová
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Předběžná náplň práce
Znečištění těžkými kovy je jeden z hlavních problémů životního prostredí, které má na svědomí člověk. Zdrojem znečištění těžkými kovy jsou těžba a tavba rud, průmysl(metalurgický), zemědělství(agrochemikálie), vojenství, kaly z odpadních vod, spalování fosilních paliv(doprava, spotřeba energie i lokální topenište) a skládkování. Řešení tohoto problému přispělo také k vyššímu zájmu o fytoremediace a využití vhodných rostlin k odstranění těchto polutantů. Zinek patří mezi významné a rozšířené kontaminaty, a je specifický tím, že v nízkých koncentracích patří zároveň mezi esenciální prvky. Využití energetických plodin pro odstranění kontaminantů umožňuje zvýšit ekonomický profit z fytoremediací díky možnému získání zdroje obnovitelné energie. Cílem práce je ověřit možnosti akumulace zinku z vodných roztoků pomocí energetických plodin (např. čiroku a slézu) a stanovit vliv na produkci biomasy těchto rostlin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Pollution by heavy metals is one of the major environmental problems, which is of anthropogenic origin. The sources of contamination by heavy metals are mining and smelting of ores, industry (metallurgical), agriculture (agrochemicals), military, sewage sludges, combustion of fossil fuels (transport, energy and local heating) and landfilling. Solving this problem also contributed to greater interest in phytoremediation and the use of appropriate plants to remove these pollutants. Zinc is an important and widespread contaminant, and its specificity is that at low concentrations it belongs to essential elements. Use of energy crops for the removal of contaminants can increase the economic profit of the phytoremediation potential by obtaining renewable energy.The aim of work is to verify the possibility of accumulation of zinc from hydroponic solutions by energy crops (eg sorghum, and mallow) and to determine the effect on biomass production of these plants.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK