Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cytokininy a senescence rostlin.
Název práce v češtině: Cytokininy a senescence rostlin.
Název v anglickém jazyce: Cytokinins and plant senescence
Klíčová slova: senescence, cytokininy, IPT, cukry, metabolismus dusíku a uhlíku
Klíčová slova anglicky: senescence, cytokinins, IPT, sugars, metabolism of nitrogen and carbon
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2010
Datum zadání: 20.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
RNDr. Hana Ševčíková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Senescence ? proces stárnutí je geneticky podmíněný jev projevující se jak na úrovni jednotlivých buněk, tak na úrovni celého organismu. Může však být také ovlivňován podmínkami prostředí (teplota, délka dne, dostupnost živin). Stárnutí buněk souvisí s?procesy řízenými fytohormony (auxiny, gibereliny, ABA). Významné místo mezi těmito látkami zaujímají cytokininy.
Cílem navrhované bakalářské práce je formou literární rešerše shrnout dostupné poznatky o působení fytohormonů při senescenci rostlin, a to se zvláštním důrazem na roli cytokininů.
Na tuto bakalářskou práci může navazovat práce diplomová zabývající se vlivem nových cytokininů ? metoxytopolinů (derivátů BAP) na senescenci dřevin kultivovaných in vitro.? Práci je možno přizpůsobit požadavkům učitelského studia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK