Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita vody v pražských potocích
Název práce v češtině: Kvalita vody v pražských potocích
Název v anglickém jazyce: Water quality in Prague streams
Klíčová slova: znečištění vody, kvalita vody, měření kvality, historická data
Klíčová slova anglicky: water pollution, water quality, masurement of quality, historical data
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2010
Datum zadání: 30.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: RNDr. Jaroslav Tonika, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je srovnání historických a současných dat o kvalitě vody a sedimentů v pražském Kundratickém potoce. Srovnání kvality vody bude provedeno především u těch ukazatelů, které se v průběhu let nemění (CHSKMn a BSK5). Pokud jde o sedimenty budou hodnocena všechna dostupná data.
Zvýšená pozornost bude věnována odběrovému místu pod ČOV nemocnice Krč. Čistírna byla několikrát intenzifikována a v současné době by měla optimálně čistit nemocniční vody. Odtok z ČOV je veden přímo do Kundratického potoka a do přilehlého rybníka, který slouží jako dočišťovací.
Současná data budou získána analýzou vzorků, která proběhne v laboratoři ochrany vod na ÚŽP.
Historická data budou získána jednak z vlastních zdrojů (diplomové práce, doktorské práce, články), jednak z provozovny ČOV v Krči, Pražských vodovodů a kanalizací, Povodí Vltavy a dalších institucí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK