Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Samoregulace žurnalistiky v internetovém prostoru se zaměřením na hlavní české zpravodajské servery
Název práce v češtině: Samoregulace žurnalistiky v internetovém prostoru se zaměřením na hlavní české zpravodajské servery
Název v anglickém jazyce: The self-regulation in online journalism focusing on main czech news server
Klíčová slova: etika, morálka, novinářská etika, samoregulace, etický kodex, online žurnalistika, internet, zpravodajský server, nová média
Klíčová slova anglicky: ethics, morality, journalism ethics, self-regulation, code of ethics, online journalism, internet, news server, new media
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Ing. Miloš Čermák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 05.10.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Oponenti: Mgr. Adam Javůrek
 
 
 
Seznam odborné literatury
Anzenbacher, A.: Úvod do etiky. Zvon, Praha 1994. – Kniha vyjímá etiku z obecného rámce filozofie a popisuje základní filosofické problémy etiky.

Jirák, J. a kolektiv: 10 let v českých médiích, Portál, Praha 2005. – Deset esejů, v nichž odborníci na média analyzují proměnu české mediální scény za posledních deset let.

Jirák, J., Köpplová, B: Masová média. Portál, Praha 2009. – Podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny.

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 2007. – Učebnice základů masové komunikace probírající všechny hlavní oblasti teorie a fungování masových médií.

Musil, J.: Elektronická média v informační společnosti. Votobia, Praha 2005. – Text se soustředí na elektronická média a další nové typy hromadné komunikace. Polemika nad společenskými účinky klasických elektronických médií se zřetelem na vznikající rizika.

Pouperová, O.: Regulace médií. Leges, Praha 2010 – Vysvětlení právních podmínek vzniku oprávnění provozovat některá média, meze přípustných obsahových omezení mediálních sdělení.
Předběžná náplň práce
Redaktoři českých zpravodajských serverů přijímají regulační normy v podobě etických kodexů. Zaměřím se na kodexy základních českých zpravodajských serverů jako je iDnes.cz, Aktuálně.cz či Novinky.cz. Po přiblížení termínů žurnalistická etika a internetová žurnalistika popíšu podobu etických kodexů těchto serverů, jejich vznik a proměny, rozdíly a shody, dodržování etických pravidel, pozornost budu věnovat také případům, kdy byly kodexy porušeny, a odlišnostem českých etických kodexů internetové žurnalistiky od zahraničních.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Czech news journals´ editors accept regulatory standards such as code of ethics. I will focus on codes of the most important Czech news journals such as iDnes.cz, Aktuálně.cz or Novinky.cz, I will compare these codes. I will describe journalistic ethics in general, online journalism and codes of ethics. At the end I will focus on foreign news journals´ codes of ethics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK