Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení lidských zdrojů v malém podniku
Název práce v češtině: Řízení lidských zdrojů v malém podniku
Název v anglickém jazyce: Human resources management in a small enterprise
Klíčová slova: získávání a výběr, motivace, odměňování
Klíčová slova anglicky: recruitment and selection process, motivation, rewarding
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2010
Datum zadání: 29.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2011
Datum a čas obhajoby: 08.12.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.12.2011
Oponenti: JUDr. Eva Procházková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své práci se zabývám tématem řízení lidských zdrojů v malém podniku. V 1. kapitole se zabývám definicí pojmu a historickým vývojem této oblasti. V 2. kapitole se věnuji okolnostem týkajícím se vzniku a ukončení pracovního poměru. Řízení lidských zdrojů v této fázi začíná plánováním. Plánování znamená stanovení potřeb organizace, zejména v oblasti plánování potřebného počtu vhodných, dostatečně kvalifikovaných a správně motivovaných zaměstnanců ve správný čas. Na plánování navazuje získávání zaměstnanců. Tato fáze zajišťuje, že na volná pracovní místa se přihlásí dostatečný počet vhodných uchazečů. Pro rozpoznání toho, který z uchazečů bude nejvhodnější pro obsazení pracovního místa, je třeba pozvat vhodné uchazeče na výběrový pohovor. Cílem výběrového řízení je nalezení vhodného kandidáta, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva. Důležitou oblastí je ochrana osobních údajů.V závěru této kapitoly se zabývám okolnostmi ukončení pracovního poměru tak, jak jsou definovány v ustanoveních § 48-73 ZP.
Poslední kapitola se věnuje hlavním oblastem řízení lidských zdrojů, se kterými se lze v malém podniku setkat. V podkapitole „Řízení pracovního výkonu a hodnocení“ se věnuji důležitosti provádění pravidelného hodnocení zaměstnanců. Každý zaměstnavatel potřebuje zjistit a ověřit, jak jeho zaměstnanci plní úkoly a požadavky pracovního místa. Správně provedené hodnocení je nástrojem vedení, podpory pracovního výkonu, motivace, osobního rozvoje a korekce neodpovídajícího chování, rovněž poskytuje zaměstnancům motivující zpětnou vazbu.
Podkapitola „Odměňování“ se zabývá definicí mzdy a možností využití různých typů mzdových forem s ohledem na jejich vhodnost a použitelnost v podniku. Mzda je odměna za vykonanou práci zaměstnance v pracovním poměru. Mzdu může zaměstnatel určit v různých formách. Nejčastěji používanou bývá časová mzda, úkolová mzda nebo mzda podle výkonu. Základním principem odměňování je zákaz diskriminace.
V části „Vzdělávání a rozvoj“ se věnuji přínosům systematického vzdělávání zaměstnanců. Jsou zde vyhodnoceny výhody a nevýhody metod používaných ke vzdělávání na pracovišti i mimo pracoviště. Hlavním důvodem vzdělávání je snaha o odstranění problémů v oblasti výkonnosti. V podkapitole „Motivace“ se zabývám různými přístupy k motivaci a možnostmi jejich použití v malém podniku. Pracovní motivace je vždy kombinace odměny, uznání, pochvaly a donucení k něčemu na základě obavy z trestu. Pozitivní každodenní motivace je vždy silnější než negativní. Měla by být každodenním úkolem, protože zaměstnanci jednají vždy podle toho, jaké je jednání přímo odměňováno.
Část „Péče o zaměstnance“ se věnuje problematice povinné a dobrovolné péče zaměstnavatele o své zaměstnance. Pojednávám zde o úpravě pracovní doby, výhodách a nevýhodách různých typů pracovních režimů, o pracovním prostředí. Dále se zabývám definicí a základními právy a povinnostmi zaměstnanců i zaměstnavatelů vyplývajícími z bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my work I deal with the topic of human resources management in a small enterprise. In the first chapter I deal with the definition of the concept and historical development of this area.
The second chapter is devoted to circumstances regarding the origin and termination of the employment. Human resources management in this stage begins with planning. Planning means determining the needs of the organization, especially in planning the required number of suitable, adequately trained and properly motivated employees at the right time. The planning is continued by recruitment. This phase ensures that the vacancies will attract sufficient number of suitable candidates. To identify which of the candidates is best suited to fill the job, you need to invite suitable candidates to the selection interview. The aim of the selection process is to find a suitable candidate with whom the contract will be concluded. An important area is the protection of personal data. The end of this chapter deals with the circumstances of termination of employment as defined in § 48-73 LC.
The last chapter covers the main areas of human resources management in a small business. In the subsection "Performance management and evaluation" is devoted to the importance of implementing regular evaluations of staff. Every employer needs to ascertain and verify how employees perform their duties and job requirements. Subsection "Rewarding" deals with the definition of wages and the possibility of using different types of payroll forms with regard to their suitability and applicability in the enterprise. Salary is the remuneration for the work of a staff member. Employers can determine wages in various forms. The most commonly used is time wage, task wage or salary based on performance. The basic principle is the prohibition of pay discrimination.
The part "Education and Development" is devoted to the benefits of a systematic training of the employees. There are evaluated the advantages and disadvantages of methods used to learning in the workplace and outside the workplace. The main reason for training is an effort to eliminate problems in performance. In the subsection "Motivation" I deal with different approaches to motivation and possibilities of their use in small business. Positive motivation is always stronger than the negative. It should be a daily task, because employees always act according to what conduct is directly rewarded.
The subsection "Care about employees' addresses the issue of mandatory and voluntary employers care about their employees. I devote here to the advantages and disadvantages of different types of working modes. In addition, I deal with the basic rights and obligations of employees and employers from labour protection and health safety.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK