Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Profesionální pěstouni jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR
Název práce v češtině: Profesionální pěstouni jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR
Název v anglickém jazyce: Professional foster parents as part of the substitutional family care system
in the Czech Republic
Klíčová slova: Náhradní rodinná péče, pěstounská péče, profesionální pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, politický cyklus, SWOT analýza
Klíčová slova anglicky: Substitutional family care, foster care, professional foster care, short-term foster care, policy cycle, SWOT analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2010
Datum zadání: 28.11.2010
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pro dosažení prvního cíle využiji analýzu písemných dokumentů. Budu pracovat s dostupnou literaturou, materiály MPSV a neziskových organizací, které se zabývají problematikou náhradní rodinné péče. Pro naplnění druhého cíle provedu rozhovory pomocí návodu s odborníky z oblasti péče o děti. Pokusím se vybrat experty z různých oblastí, které s profesionální pěstounskou péčí souvisí, aby byl pohled na danou problematiku byl co nejširší. Předpokládaní účastníci rozhovorů 1) tvůrce legislativy - zástupci MPSV, 2) zástupci neziskových organizací, které působí v oblasti náhradní rodinné péče (Institut náhradní rodinné péče, Středisko náhradní rodinné péče, Asociace náhradních rodin ČR, o.s.), 3) profesionální pěstoun, 4) „klasický“ pěstoun, 5) zástupce akademické půdy – pravděpodobně FF UK v Praze, Katedra sociální práce, 6) zástupce z oblasti ústavní výchovy. Pro dosažení třetího cíle použiji SWOT analýzu. SWOT analýza je metoda, jejíž podstatou je identifikovat silné a slabé stránky a příležitosti a ohrožení. Po zhodnocení profesionální pěstounské péče uvedu také dva možné scénáře budoucího vývoje profesionální pěstounské péče v ČR.

Seznam odborné literatury
- BUBLEOVÁ, V., KOVAŘÍK, J., PAZLAROVÁ, H., JANÍČKOVÁ, R. Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. VÚPSV, 2002. Dostupné z: http://www.vupsv.cz
- BUBLEOVÁ, V., VÁVROVÁ A., FRANTÍKOVÁ, J. BENEŠOVÁ, L. Průvodce
náhradní rodinnou péčí. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2007. Dostupné z: http://www.adopce.com/beta/adopce/brozura.pdf
- CORBINOVÁ, J., STRAUSS, A. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999.
- DVOŘÁK, J. Systém náhradní východy, Praha: Aspekty náhradní výchovy, 2007. Dostupné z: http://www.anv.cz/System_nahradni_vychovy.pdf
- FRIČ, P. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. Praha: Agnes, 2000.
ISBN 80-902633-6-4.
- GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4.
- HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.
- MATĚJČEK, Z. A kol. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-
304-8.
- MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-83-6.
- MATĚJČEK, Z, KOLUCHOVÁ, J., BUBLEOVÁ, V., KOVAŘÍK, J., BENEŠOVÁ, L. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-637-3.
- MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Pěstounská péče na přechodnou dobu. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7296/Pestounska_pece_na_prechodnou_dobu.pdf
- MINISTERSTVO VNITRA ČR. Hodnocení systému péče o ohrožené děti. Praha, 2007. Dostupné z: http://web.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016/hodnocenisystemu3.pdf
- MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství Slon, 1999. ISBN 80-85850-75-3.
- PAZLAROVÁ, H. Nové formy pěstounské péče v zahraničí. Náhradní rodinná péče, č. 1, 2003. ISSN 1212-3765.
- PISKAČOVÁ, K. Systém pěstounské péče ve Velké Británii. Náhradní rodinná péče, č. 3, 2004.
- SOBOTKOVÁ, I. Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha: MPSV, 2003. ISBN 80-86552-62-4.
- VESELÝ, A.; NEKOLA, M. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007.
- Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.
- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
- Zákon č. 108/2006 Sb., o státní sociální podpoře.
Předběžná náplň práce
Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému
Pěstounská péče v naší zemi zaujímá již řadu let nezastupitelné místo v systému náhradní rodinné péče. Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) však ukazují, že počty pěstounů jsou nedostačující a mnoho dětí tak vyrůstá v ústavních zařízeních, přestože by mnohé z nich mohly žít v náhradním rodinném prostředí. Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na přechodnou dobu. Je to taková forma péče, která by měla být nezletilým dětem poskytována pro nezbytně nutnou dobu. Je určena dětem, které nemohou vyrůstat ve své rodině, ale zároveň jejich situace neodpovídá osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péči. Pěstounská péče na přechodnou dobu, ve světě označována jako profesionální pěstounská péče (dále jen PPP), je v mnohých zemích hojně využívaná, ale přesto, že už i v naší zemi se taková možnost náhradní rodinné péče nabízí, stále ještě dostatečně rozšířená. Právě proto se o ni ve své práci budu zajímat, pokusím se zjistit, s jakými problémy se potýká, co brání jejímu rozšíření, ale také jak přínosná může být, poté co začne naplno fungovat a stane se běžně využívanou formou náhradní rodinné péče. Na druhou stranu se ale pokusím odhalit i nevýhody, slabiny a možná rizika profesionální pěstounské péče u nás.
Ve své bakalářské práci jsem si stanovila tři základní cíle: 1) popsat novou formu náhradní rodinné péče v ČR – pěstounskou péči na přechodnou dobu, 2) zjistit, jak ji vnímaní odborníci z oblasti NRP, jaký je podle nich současný stav, 3) zhodnotit její místo v soustavě náhradní rodinné péče v ČR.

Předběžná struktura práce
Práce bude členěna do šesti kapitol. V první kapitole vymezím zkoumaný problém, cíle práce, nastíním metodologický postup celé práce a také hodnotová a teoretická východiska, na kterých je práce postavena. V následující kapitole uvedu jednotlivé formy náhradní rodinné péče v ČR, protože na profesionální pěstounskou péči nahlížím jako na součást systému náhradní rodinné péče. Ve třetí kapitole obecně představím profesionální pěstounskou péči, jaký je její smysl, pro jaké děti je určena. Ve čtvrté kapitole se podrobně zaměřím na profesionální pěstounskou péči a její současnou podobu u nás. Pátá kapitola přinese za pomoci výpovědí odborníků pohled na to, jak PPP vnímají, jak podle nich vypadá současný stav. Bude zde věnován i prostor budoucnosti PPP. Poslední šestá kapitola bude nejrozsáhlejší, protože bude obsahovat SWOT analýzu, na základě které zhodnotím profesionální pěstounskou péči v ČR, a představím dva možné scénáře budoucího vývoje PPP v ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The focus of Bachelor thesis “Professional foster parents as a component of the system of substitutional family care in the Czech Republic” are the institution of temporary foster care and professional foster parents as a new possibility in the area of substitutional family care in the Czech Republic. At the beginning this work lists an overview of the forms of alternative family care in the Czech Republic and then it explores fosterage in detail - from both theoretical and practical viewpoint. A part of this work are two case-studies from abroad - Slovakia and the United Kingdom. An attention is given to the future of this institution as it is only being developed in the Czech Republic. In another part a SWOT analysis is conducted, which analyses strengths, weaknesses, opportunities and threats of professional foster care. At the end the work brings two possible scenarios of future development of professional foster care in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK