Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Odchod mládeže z ústavní péče a první rok samostatného života
Název práce v češtině: Odchod mládeže z ústavní péče a první rok samostatného života
Název v anglickém jazyce: Leaving the institutional substitute care and the first year after
Klíčová slova: odchod z ústavní péče, osamostatňování, ústavní péče, náhradní rodinná výchova, dětský domov, dům na půli cesty, sociální exkluze, sociální deviace, hospitalismus, nezisková organizace
Klíčová slova anglicky: care leavers, become independent, residential care, foster care, children's home, halway house, social exclusion, social deprivation, hospitalism, nonprofit organization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2010
Datum zadání: 28.11.2010
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: Mgr. Petra Orságová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem mé bakalářské práce je analýza péče poskytované před a po opuštění ústavního zařízení. Zaměřím se na možnou délku poskytování náhradní rodinné péče a následně její opuštění z důvodů plnoletosti nebo ukončení studia.
Obsahem práce bude zároveň uvedení dalších subjektů ( soukromých, neziskových atp.) vystupujících v problematice odchodu jedince z náhradní ústavní péče a poskytující přípravu pro vstup do samostatného života. Zahrnuta bude tedy také analýza dalších substitučních možností pomoci při odchodu z institucionální náhradní péče. Uvedení možných forem pomoci při osamostatňování a to v podobě různých programů (pomoc při hledání zaměstnání a/nebo bydlení, možnosti dotovaného bydlení, možnosti finanční podpory aj.) s kterými se svěřenec ústavní péče může setkat na území ČR. Práce bude doplněna o hodnocení aktérů, vystupujících v oblasti náhradní institucionální péče a majících v této problematice vlastní zkušenosti nebo odbornou znalost. Nepůjde tedy pouze o analýzu podmínek a možností při přípravě jedince opouštějícího ústavní péči na samostatný život, ale koncept bude zahrnovat i samotnou reflexi zúčastněných.
Na základě těchto dvou přístupových cest obsažených v bakalářské práci bych tak ráda nabídla komplexnější pohled na danou problematiku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK