Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
O významu smrti u stoiků a epikurejců
Název práce v češtině: O významu smrti u stoiků a epikurejců
Název v anglickém jazyce: On the Meaning of Death for the Stoics and for the Epicureans
Klíčová slova: Epikúros - Stoikové - Smrt - Duše
Klíčová slova anglicky: Epicurus - Stoics - Death - Soul
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2010
Datum zadání: 27.11.2010
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Základem bude práce s primární literaturou - texty v řeckém i latinském originálu, doplněná studiem sekundární literatury věnované tématu.
Seznam odborné literatury
Seznam použité literatury
Primární literatura
A. Použitá vydání:
ARNIM, Hans F. A. von. Stoicorum veterum fragmenta. Volumen 1, Zeno et Zenonis discipuli. Lipsiae: Teubner, 1921.; Volumen 2, Chrysippi fragmenta logica et physica. Lipsiae: Teubner, 1923.; Volumen 3, Chrysippi fragmenta moralia ; Fragmenta successorum Chrysippi. Lipsiae: Teubner, 1923.
ARRIGHETTI, G. Epicuro. Opere, 2nd edn. Turin: Einaudi, 1973.
BAILEY, Cyril. Epicurus, The extant remains. Westport, Conn.: Hyperion Press, 1979.
DIELS, H.; KRANZ, W. Die Fragmente der Vorsokratiker, vol. 1, 2, 6th edn. Berlin: Weidmann, 1952 (repr. 1966).
LONG, Anthony; SEDLEY, David. The Hellenistic Philosophers: Vol. 1 and 2, New York: Cambridge University Press 1987.
LONG, Herbert S., Diogenis Laertii vitae philosophorum, 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1964, Repr. 1966.
MARTIN, Josef. (1972): Lucrez, Über die Natur der Dinge, Lateinisch und Deutsch. Schriften und Quellen der Alten Welt. Akademie-Verlag Berlin.
SCHENKL, H. Epicteti dissertationes ab Arriano digestae. Leipzig: Teubner, 1898.
USENER, Hermann. Epicurea. Digitally printed version. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
B. Použité překlady:
DIOGENÉS LAERTIOS. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Vyd. 2. Přel. Antonín Kolář. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995.
DIOGENÉS LAERTIOS. Život a učení filosofa Epikura. Přel. Jaroslav Ludvíkovský. Praha: Rovnost, 1952.
EPIKTÉTOS. Rukojeť - Rozpravy. Z řec. orig. Encheiridion - Diatribai přel. a pozn. doplnil Rudolf Kuthan, 11 statí z logiky přel. a vysvětl. naps. Jaroslav Ludvíkovský. Praha: Svoboda, 1972.
EPICUR. Von Überwindung der Furcht. Přel. Olof Gigon. Zürich und München: Artemis Verlag, 1983.
TITUS LUCRETIUS CARUS. O přírodě. Přel. Julie Nováková. Praha: Svoboda, 1971.
Řečtí atomisté. Přel. Karel Svoboda. Praha: Svoboda, 1980.
Zlomky starých stoikov. Přel. M. Okál. Bratislava: Pravda, 1984.
Sekundární literatura:
ANNAS, JULIA. 1989. Epicurean Emotions. Greek, Roman and Byzantine Studies. 30:2, p. 145–164.
BAILEY, Cyril. 1964. The Greek Atomists and Epicurus: a Study. First publ. 1928, reissued 1964. New York, NY: Russell and Russell.
BALTES, Matthias. 1988. Das Todesproblem in der griechischen Philosophie. Gymnasium. XCV: 97-128.
BARTOŠ, Hynek. 2003. Studie k homérskému pojetí lidské psychiky a tělesnosti. E-logos / Katedra filosofie [online]. [cit. 2012-06-15]. ISSN 1211-0442. Dostupné z: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/Bart1-03.pdf
BARTOŠ, Hynek. 2006. Očima lékaře: Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo. Červený Kostelec: Petr Mervart.
BENZ, Ernst. 1929. Das Todesproblem in der stoischen Philosophie. Stuttgart: W. Kohlhammer.
BONHÖFFER, Adolf F. 1890. Epictet und die Stoa: Untersuchungen zur stoischen Philosophie. Stuttgart: Enke.
BRENNAN, Ted. 2003. Stoic moral Phychology. In: INWOOD, Brad. 2003. The Cambridge Companion to the Stoics. New York: Cambridge University Press. p. 257-294.
COOPER, John. M. 2009. Chrysippus on Physical Elements. In: SALLES, Ricardo. 2009. God and Cosmos in Stoicism. New York: Oxford University Press. p. 93-117.
DARCUS, Shirley M. 1979. A Person´s Relation to ψυχή in Homer, Hesiod and the Greek lyric Poets. Glotta. č. 57. p. 30-39.
DARCUS, Sullivan S. 1980. How a Person relates to thymos in Homer. Indogermanische Forschungen. č. 85. p. 147-155.
DODDS, Eric Robertson. 2000. Řekové a iracionálno. Přel. Ondřej Prokop. Praha: Oikoumenh.
EDELSTEIN, Ludwig. 1966. The Meaning of Stoicism. Cambridge: Harvard University Press.
ERLER, Michael. 2007. Death is a Bugbear: Socratic ´Epode´ and Epictetus´ Philosophy of the Self. In: The Philosophy of Epictetus, ed. Scaltasas, Theodore; Mason, Andrew S. Oxford University Press. p. 99-111.
ERLER, Michael. 2011. Autodidact and Student: On the Relationship of Authority and Autonomy in Epicurus and the Epicurean Tradition. In: FISH, Jeffrey a SANDERS, Kirk R. 2011. Epicurus and the Epicurean Tradition. New York: Cambridge University Press. p. 9-28.
FESTUGIÈRE, André-Jean. 1996. Epikúros a jeho bohové. Přel. Radislav Hošek. Praha: Oikoumenh.
FURLEY, David J. 1967. Two Studies in the Greek Atomists. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
GILL, Christopher. Psychology. 2009. In: WARREN, James. The Cambridge Companion to Epicureanism. Cambridge Collections Online. Cambridge: Cabridge University Press. p. 125-141.
GOURINAT, Jean-Baptiste. 2009. The Stoics on Matter and Prime Matter. In: SALLES, Ricardo. 2009. God and Cosmos in Stoicism. New York: Oxford University Press. p. 46-70.
GRAESER, Andreas. 2001. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoumenh.
GRANT, Frederick C. 1953. Hellenistic Religions: The Age of Syncretism. 1st ed. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
HLADKÝ, Vojtěch. 2011. Papyrus Derveni. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
HOSSENFELDER, Malte. 1991. Epikur. Originalausg. München: Beck.
HOSSENFELDER, Malte. 2012a. " Ataraxia." Der Neue Pauly. Herausgegeben von: Hubert Cancik und , Helmuth Schneider (Antike), , Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Brill Online. Reference. Masaryk University. 10 August 2012 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/ataraxia-e205160>
HOSSENFELDER, Malte. 2012b. " Glück." Der Neue Pauly. Herausgegeben von: Hubert Cancik und Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Brill Online. Reference. Masaryk University. 09 August 2012 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/gluck-e425350>
HUSSEY, Edward. 1997. Presokratici. Praha: Petr Rezek.
CHLUP, Radek. 2007. Formování pojmu duše v Řecku archaické a klasické doby. In: CHLUP, Radek. 2007. Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia. p. 39-88.
KARFÍK, Filip. 2007. Duše a svět: devět studií z antické filosofie. kap. Co je to smrtelná část duše?. Praha: Oikoymenh. p. 107-128.
KERFERD, G. B. 1971. Epicurus' Doctrine of the Soul. Phronesis, 13:2. p. 80-96.
KIRK, Geoffrey S.; RAVEN, John E.;SCHOFIELD, Malcolm. 2004. Předsókratovští filosofové. Přel. Filip Karfík, Petr Kolev a Tomáš Vítek. Praha: Oikoumenh.
KRISTELLER, Paul O. 1993. Greek Philosophers of the Hellenistic Age. New York: Columbia University Press.
LONG, Anthony. 1982. Soul and Body in Stoicism. Phronesis, č. 27. p. 34-57.
LONG, Anthony. 1996. Problems in Stoicism. Reprinted. London: Athlone Press.
LONG, Anthony. 2001. Stoic Studies. 1st California pbk. Berkeley, Calif.: University of California Press.
LONG, Anthony. 2002. Epictetus: A Stoic and Socratic Guide to Life. New York: Oxford University Press.
LONG, Anthony. 2003. Hellénistická filosofie: stoikové, epikurejci, skeptikové. Vyd. 1. Překlad Petr Kolev. Praha: Oikoymenh.
LONG, Anthony. 2006. From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy. New York: Oxford University Press.
NUSSBAUM, Martha C. 1994. The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
NUSSBAUM, Martha C. 1987. The Stoics on the Extirpation of the Passions. Apeiron, 20:2. p. 129-177.
ONIANS, Richard B. 1951. The Origins of European Thought: about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time, and Fate. Cambridge: Cambridge University Press.
POHLENZ, Max. 1980. Die Stoa: Geschichte einer geistigen Bewegung. 6. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck.
RIEDWEG, Christoph. 2012. " Seelenwanderung." Der Neue Pauly. Herausgegeben von: Hubert Cancik und Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Brill Online. Reference. Masaryk University. 03 July 2012 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/seelenwanderung-e1106520>
RIST, John M. 1998. Stoická filosofie. Vyd. 1., Přel Karel Thein. Praha: Oikoymenh.
ROHDE, Erwin. 1987. Psyche: the Cult of Souls and Belief in Immortality among the ancient Greeks. Fac-sim. ed. Chicago: Ares.
ROSKAM, Geert. 2007. Live unnoticed: (Lathe biosas) : On the Vicissitudes of an Epicurean Doctrine. Leiden: Brill.
SAMBURSKY, S. 1959. Physics of the Stoics. London: Routledge & Kegan Paul.
SHARPLES, R. 1996. Stoics, Epicureans, and Sceptics: An Introduction to Hellenistic Philosophy. New York: Routledge.
SNELL, Bruno. 1982. The Discovery of the Mind: in Greek Philosophy and Literature. New York: Dover.
STRIKER, Gisela. 1996. Essays on Hellenistic Epistemology and Ethics. New York: Cambridge University Press.
ŠPINKA, Štěpán. 2009. Duše a krása v dialogu Faidros: Duše a řeč II. Praha: Oikoymenh.
TIELEMAN, Teun. 2012. " Pneuma." Der Neue Pauly. Herausgegeben von: Hubert Cancik und Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Brill Online. Reference. Masaryk University. 22 July 2012 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/pneuma-e929120>
UHDE, Bernhard. 1980. Psyche - ein Symbol?. In: STEPHENSON, Gunther. Leben und Tod in den Religionen: Symbol und Wirklichkeit. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. p.103-118.
WARREN, James. 2002. Epicurus and Democritean Ethics: An Archaeology of Ataraxia. New York: Cambridge University Press.
WARREN, James. 2004. Facing Death: Epicurus and his Critics. New York: Clarendon Press.
ZELLER, Eduard. 1883. A History of Eclecticism in Greek Philosophy. Přel. S. F. Alleyne. London: Longmans, Green.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK