Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk titulků v překladech z norštiny
Název práce v češtině: Jazyk titulků v překladech z norštiny
Název v anglickém jazyce: The Language of Subtitles in Translations from Norwegian
Klíčová slova: překlad, audiovizuální překlad, titulky, film, norština, čeština
Klíčová slova anglicky: translation, audiovisual translation, subtitles, film, Norwegian, Czech
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2010
Datum zadání: 26.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Vrbová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá jazykem titulků k norským filmům přeloženým do češtiny a angličtiny. Cílem práce je zjistit jaké strategie jsou při překladu titulků a obecně při audiovizuálním překladu využívány. Práce si dále klade za cíl prozkoumat, jaký vliv má na konečnou podobu titulků daný jazyk, tj. jak se liší česká a anglická verze vzhledem ke svému odlišnému postavení vůči norštině, odlišné struktuře, jazykovým možnostem atp. a z jakých příčin.
Teoretická část práce se bude zabývat audiovizuálním překladem, jeho vývojem, současnou situací i nejvýznamnějšími trendy, se zameřením na titulky. Dále pak pojedná relevantní překladatelské teorie a přístupy a analyzuje významné rysy zkoumaných jazyků s ohledem na jejich odlišnosti a podobnosti.
V praktické části bude provedena analýza originálního norského filmového materiálu, zejmána s ohledem na některé klíčové oblasti zkoumání. Těmi jsou například reálie, dialekty, zdvořilostní formy a další. Ve druhéčásti pak dojde k analýze překladů titulků do češtiny a angličtiny, s důrazem na dané klíčové oblasti.
Závěr identifikuje nejvýznamnější tendence překladu titulků a shrne výsledky výše uvedené analýzy, tj. analýzy rozdílů mezi překladem titulků z norštiny do češtiny a angličtiny.
Seznam odborné literatury
Cronin, Michael. Translation goes to the movies. New York: Routledge, 2008.
Díaz Cintas, Jorge, Anderman, Gunilla. Audiovisual translation: language transfer on screen. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
Díaz Cintas, Jorge, Remael, Aline. Audiovisual translation: subtitling. Manchester: St. Jerome Pub., c2007.
Díaz Cintas, Jorge. The Didactics of audiovisual translation. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, c2008.
Dries, Josephine. Dubbing and subtitling: guidelines for production and distribution. [Düsseldorf]: The European institute for the media, 1995.
Egoyan, Atom, Balfour, Ian. Subtitles: on the foreignness of film. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2004.
Fong, Gilbert C.F., Au, Kenneth K.L. Dubbing and subtitling in a world context. Hong Kong: Chinese University Press, 2009.
Gottlieb, Henrik. Screen translation: eight studies in subtitling, dubbing and voice-over. København: Centre for Translation Studies, 2005.
Hauge, Rikke E., Stokkeland, Jostein. Språkkvaliteten i film- og fjernsynsteksting : rapport frå ein konferanse i Oslo, mars 2005. Oslo: Språkrådet, 2005.
Chiaro, Delia, Heiss, Christine, Bucaria,Chiara. Between text and image: updating research in screen translation. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, c2008.
Ivarsson, Jan. Subtitling for the media: a handbook of an art. Stockholm: Transedit, 1992.
Lomheim, Sylfest. Skrifta på skjermen: korleis skjer teksting av fjernsynsfilm? Kristiansan: Høyskoleforl., 2000.
Lunde, Ingunn, Witt, Susanna. Terminal øst: totalitære og posttotalitære diskurser. Oslo: Spartacus, 2008.
Luyken,Georg-Michael. Overcoming language barriers in television: dubbing and subtitling for the European audience. Manchester : European Institute for the Media, 1991.
Nornes, Abe Mark. Cinema Babel: translating global cinema. Minneapolis: University of Minnesota Press, c2007.
Olaussen, Irene. Disability, technology & politics : the entangled experience of being hard of hearing.[Oslo]: Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK), Faculty of Social Sciences, University of Oslo Unipub, 2010.
Orero, Pilar. Topics in audiovisual translation. Amsterdam; Philadelphia (PA): Benjamins, c2004.
Ulvang, Cristina Pulido. Translation and film: an evaluation of subtitling, dubbing, and other forms of screen translation. Oslo: [C.W. Pulido], 1998.
Wallo, Alga. Režie dabingu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK