Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Islamizace a mediální prostor
Název práce v češtině: Islamizace a mediální prostor
Název v anglickém jazyce: Islamic and media territory
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Pargač, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci se budu zabývat reflexí islámu v českém mediálně politickém prostoru. Hypotézou práce bude objasnit český politický postoj ( reflexi ) k islamizaci. Cílem práce by mělo být, jaká je mediální reakce na tento proces a objasnit v jakém stádiu politické či mediální reflexe se nachází. Hlavním předmětem bude analýza dokumentů publikovaná stranami v elektronických médiích. V práci se soustředím na dvě politické strany: KDU - ČSL a Dělnickou stranu sociální spravedlnosti ( dříve pouze Dělnická strana ). Tyto strany jsme si zvolila záměrně, KDU ČSL pro svou náboženskou orientaci, Dělnická strana je naopak nacionalisticky a extremisticky zaměřená, proto má v politickém prostoru pravděpodobně největší zájem o diskreditaci muslimů. Zároveň bych chtěla provést i komparaci těchto dvou politických subjektů v jejich postoji k islamizaci.
Seznam odborné literatury
Huntington, P. S. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha, Rybka Publisher 2001.
Sartori, G. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Praha, DOKOŘÁN 2005
Beck, U. Riziková společnost. Praha, Slon 2004.
Bauman, Z. Globalizace. Praha, Mladá fronta 1999.
Bauman, Z. Individualizovaná společnost. Praha, Mladá fronta 2004.
Bauman, Z. Tekutá modernost. Praha, Mladá fronta 2002.
Baar, V., Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus? Ostrava, Ostravská univerzita 2002.
Bečka, J., Mendel, M. Islám a České země. Olomouc, Votobia 1998.
Müller, Z. Islám a islamismus ? Dilema náboženství a politiky. Praha, Academia 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK