Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rychlost zvětrávání arzenoypritu na základě terénních dat
Název práce v češtině: Rychlost zvětrávání arzenoypritu na základě terénních dat
Název v anglickém jazyce: Rate of arsenopyrite dissolution derived from field measurements
Klíčová slova: rychlost zvětrávání, arzenopyrit, hmotnostní bilance
Klíčová slova anglicky: weathering rate, arsenopyrite, mass balance
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: Mgr. Michal Filippi, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této práci jsem se v teoretické části zabýval arsenem, a to konkrétně jeho vlastnostmi a také distribucí v litosféře a hydrosféře (kapitola 3.). V dalších kapitole této práce jsem se v rešerši zabýval stabilitou a zvětráváním nejběžnějšího minerálu arsenu, arsenopyritem. Ve zbývajících kapitolách jsem za pomoci dat převzatých z publikované literatury o zlatonosné lokalitě Mokrsko určil zvětrávací konstantu arsenopyritu kasp in situ. Za pomoci upravené metody hmotnostní bilance na malém povodí byla kasp stanovena do rozmezí 3,847 · 10-14 a 6,894 · 10-14 mol m-2 s-1. Tato hodnota je více jak o 2 řády vyšší než hodnoty zjištěné laboratorně. Pokud je mi známo z publikované literatury, jedná se o první stanovení zvětrávací konstanty vůbec.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this work, I engaged in the arsenic issues, more specifically in arsenic properties and distribution in the lithosphere and the hydrosphere (chapter 3.). In the following chapter of this work, I summarized the stability and weathering behaviour of the most common primary arsenic mineral, arsenopyrite. Finally, I estimated the weathering rate constant of arsenopyrite kasp in situ, using the published data for arsenic in the Mokrsko gold deposit. The weathering rate constant was estimated at the range 3,847 · 10-14 - 6,894 · 10-14 mol m-2 s-1 on the basis of the mass budget method for small catchments. The value of arsenopyrite weathering rate constant is more than two orders of magnitude higher than in the laboratory. To the best of my knowledge, this is the first value of the weathering rate constant for arsenopyrite that has been estimated in situ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK