Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká republika a Mezinárodní trestní soud
Název práce v češtině: Česká republika a Mezinárodní trestní soud
Název v anglickém jazyce: The Czech Republic and the International Criminal Court
Klíčová slova: mezinárodní právo trestní, Mezinárodní trestní soud, vnitrostátní právo
Klíčová slova anglicky: International criminal law, International Criminal Court, national law
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 15.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.04.2012
Datum a čas obhajoby: 29.03.2012 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:15.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.03.2012
Oponenti: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi Českou republikou a Mezinárodním trestním soudem. Cílem mého výzkumu je provést srovnání Římského statutu, mezinárodní smlouvy, na základě které vznikl Mezinárodní trestní soud, s českým ústavním a trestním právem. Práce se pokusí objasnit vazbu mezi Římským statutem a příslušnou českou právní úpravou a nalézt odpovědi na následující otázky: zda je Římský statut v souladu s ústavním pořádkem ČR, zda jsou jím upravené zločiny v dostatečné míře obsaženy také českým trestním právem a zda české právo umožňuje v případě potřeby procesní postup požadovaný úpravou v Římském statutu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis analyzes the relationship between the Czech Republic and the International Criminal Court. The purpose of my research is to compare the Rome Statute, an international treaty by which the International Criminal Court was established, with the Czech constitutional and criminal law. The thesis will attempt to clarify the link between the Rome Statute and the relevant Czech legislation and will try to find answers for the following questions: whether the Rome Statute is in accordance with the constitutional order of the Czech Republic, whether the crimes in the jurisdiction of the International Criminal Court are sufficiently covered by the Czech criminal law and whether the Czech law allows procedural steps required by the Rome Statute.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK