Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pedagogický projekt a jeho uplatnění při osobnostním a sociálním rozvoji dětí v mateřské škole
Název práce v češtině: Pedagogický projekt a jeho uplatnění při osobnostním a sociálním rozvoji dětí
v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Educational project and its application in personality and social development
of children in the pre primary school
Klíčová slova: socializace, osobnost předškolního dítěte, mateřská škola, předškolní vzdělávání, osobnostní model předškolního vzdělávání, učitelka mateřské školy, pedagogický projekt
Klíčová slova anglicky: socialization, personality of a preschool child, pre-primary school, preschool education, personality model of preschool education, pre-primary school teacher, educational project
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 26.01.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešený problém se bude zaměřovat na možnosti podpořit osobnostní a sociální rozvoj dětí (OSR)a kultivaci jejich vzájemných vrstevnických vztahů v MŠ. Teoretická část prokáže schopnost odborně zpracovat teoretická východiska vztahující se k tématu, která mají zakotvení ve vývojové psychologii a v předškolní pedagogice v oblasti specifikace potřeby vrstevníků v předškolním věku, schopnosti přijmout pravidla a řešit neshody.Bude se věnovat vysvětlení pojmů ve vazbě na osobnostní pojetí současné práce v MŠ a komplexního integrovaného pojetí pedagogické práce. Praktická část bude obsahovat formulaci cílů, výzkumných hypotéz či otázek, přiblížení adekvátních metod výzkumné práce. V širším záběru zkoumání by mohlo být i zjišťování na více MŠ, které problémy ve vztazích mezi dětmi se v MŠ vyskytují.
Cíle budou směřovat především na ověření možnosti záměrně kultivovat dětské vztahy a s tím spojené osobnostní a sociální dovednosti. Na počátku by byl realizován vstupní záznam na základě pozorování, vypracován projekt na podporu vztahů např. na začátku školního roku a dále postupně připravovány další projekty, které by na aktuální stav rozvoje osobnostních a sociálních vztahů ve skupině dětí reagovaly. Procesy ve vztazích by byly zaznamenávány, vyhodnocovány a následně by byly shrnuty nejčastější problémy a také ověřené přínosné metody podpory OSR vhodné pro předškolní děti.
Seznam odborné literatury
Vágnerová, M. Vývojová psychologie I. Portál, 1999.
Lamgmeier,J.,Krejčířová,D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1999.
Fontana,D. Psychologie ve školní praxi. Portál, 1997, 2005.
Hoskovcová, S., Ryntová,L. Výchova k psychické odolnosti dítěte. Grada, 2009.
Koťátková,S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha : Grada, 2005.
Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha : Grada, 2008.
Shapiro,E.,L. Emoční inteligence dítěte a její vývoj. Praha: Portál, 1998.
Vymětal,J. Úzkost a strach u dětí. Praha: Portál, 2004.
Šulová,L., Zouche-Gaudron, Ch. (eds.) Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum, 2003
Doherty-Sneddon,G. Neverbální komunikace dětí. Portál, 2006.
Svobodová, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2007.
Kratochvílová Projektová metoda ve škole. Brno:Paido, 2005
Tomková,A., Kašová,J.,Dvořáková,M. Učíme se v projektech. Praha: Portál, 2009.
RVP PV Praha: VÚP, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK