Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Czech translation counterparts of English semantically negative but formally positive expressions (hardly, seldom)
Název práce v češtině: Překladové ekvivalenty anglických významově záporných, ale formálně kladných výrazů (hardly, seldom)
Název v anglickém jazyce: Czech translation counterparts of English semantically negative but formally positive expressions (hardly, seldom)
Klíčová slova: negace, zápor, členský zápor, větný zápor, hardly, seldom
Klíčová slova anglicky: negation, negator, approximate negators, hardly, seldom, clause negation, local negation,predication negation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 26.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zkoumat české překladové ekvivalenty anglických významově záporných, ale formálně kladných výrazů, a to především výrazy hardly a seldom. Přestože je funkce záporu v angličtině a češtině stejná, ve vyjadřování záporu jsou mezi oběma jazyky značné rozdíly. Liší se jak strukturou záporné věty, tak zápornými prostředky. Zatímco čeština má pouze záporku ne, angličtina má k dispozici záporky dvě: no/not. Hlavní rozdíl však spočívá ve struktuře, neboť v angličtině se zápor vyjadřuje ve větě jen jednou na rozdíl od češtiny, kde se zápor vyjadřuje nejen u slovesa ale i u výrazů obecné platnosti (I have never thought about it. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel).
Kromě záporek no/not se zápor v angličtině může vyjádřit i výrazy formálně kladnými, např. hardly, scarcely, barely, seldom, rarely, little, few. Záporný charakter těchto výrazů se projevuje v tom, že se vyskytují s výrazy specifickými pro záporné věty (např. any, at all; She eats hardly anything. Skoro nic nejí.) a dále v tom, že mají kladný tázací dovětek (např. He rarely forgets anything, does he? Zřídka na něco zapomene, že?) Pokud adverbiální výrazy této skupiny stojí na začátku věty, způsobují inverzi (Seldom had I seen such confusion. Zřídka jsem viděl takový zmatek).
Bakalářská práce se zaměří na překladové ekvivalenty dvou výrazů hardly a seldom. Lze očekávat, že v češtině se budou vyskytovat dva způsoby překladu. V češtině může být sloveso buď záporné nebo kladné: např. I hardly know him. Skoro ho neznám. nebo Příliš málo ho znám. He seldom talks about his parents. Téměř nemluví o svých rodičích. nebo Málokdy mluví o svých rodičích. Cílem práce bude zjistit, který způsob překladu převažuje. Zároveň bude věnována pozornost syntaktickému chování obou výrazů (kladné nebo záporné sloveso, kolokace atd.), kde existují určité rozdíly. Zatímco výraz hardly se spojuje jen s kladným slovesem (I hardly noticed it. Skoro jsem si toho nevšiml.), výraz seldom může stát i ve větě se záporným slovesem (An experience does not seldom lead to a new perspective. Zkušenost nezřídka vede k nové perspektivě).
Metodologicky bude práce založena na získání cca 100 příkladů obsahující výrazy seldom a hardly (50 vět obsahujících hardly a 50 vět obsahujících seldom) a jejich překladových ekvivalentů získaných pomocí paralelního korpusu Intercorp.
Seznam odborné literatury
Backlund, U. (1970) The Collocation of Adverbs of Degree in English. Uppsala.
Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.
Crystal, David. (2004) Making Sense of Grammar. Harlow: Pearson Education.
Cygan, J. (1973) Negation in English and Polish. Poznan.
Dušková, L. (2004) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.
Greenbaum, S. (1969) Studies in English Adverbial Usage. London.
Halíková, E. (1955) Dva typy obecného záporu v moderní angličtině. SVŠPO, Jazyk a Literatura II.
Huddleston R. and G. K. Pullum (2002) Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: University Press.
Jespersen, O. (1917) Negation in English and Other Languages. Kodan.
Klima, E. S. (1964) Negation in English, The Structure of Language, Readings in the Philosophy of Language. Englewood Cliffs.
Labov, W. (1972) Negative attraction and negative concord in English grammar, Lg 48, 773-818.
Nagucka, R. (1978) Negatively Phrased Utterances in English. Warsaw.
Nilsen, D. L. (1972) English Adverbials. Haag.
Quirk et al. (1985) Comprehensive Grammar of the English Language. New York: Longman.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK