Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stejné zdroje = stejné/různé informace? : mediální pokrytí případu útoku Romů na chlapce v Krupce
Název práce v češtině: Stejné zdroje = stejné/různé informace? : mediální pokrytí případu útoku Romů na chlapce v Krupce
Název v anglickém jazyce: Do the same sources mean the seame or different information?
The media coverage of Romesˇattack on a child in Krupka
Klíčová slova: agenturní zpravodajství, Romové, stereotypy, média, internetové portály
Klíčová slova anglicky: Agency service, Romes, stereotypes, media, web portals
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2010
Datum zadání: 16.09.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
Seznam odborné literatury
BUERMANN, Uwe. Jak (pře)žít s médii. Hranice : Fabula, 2009. 239 s. ISBN 978-80-86600-58-1.

ČÁPOVÁ, Hana, et al. Očernění - etnické stereotypy v médiích. Praha : Člověk v tísni, společnost při ČT - o.p.s., 2003. 47 s. ISBN 80-239-1452-9.

DAVIDOVÁ, Eva. Romové a česká společnost : Hledání domova, porozumění a vzájemného soužití. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. 89 s. ISBN 80-238-7739-9.

DINKA, Pavol. Slovenské masmédiá : metódy manipulácie. Bratislava : PPA Bratislava, 2008. 293 s. ISBN 978-80-8061-328-0.

GABAL, Ivan. Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha : G plus G, 1999. 341 s. ISBN 80-86103-23-4.

HOMOLÁČ, Jiří. Internetové diskuse o cikánech a Romech. Praha : Karolinum, 2009. 191 s. ISBN 978-80-246-1515-8.

HOMOLÁČ, Jiří; KARHANOVÁ, Kamila; NEKVAPIL, Jiří. Obraz Romů ve středoevropských masmédiích. Brno : Doplněk, 2003. 192 s. ISBN 80-7239-137-2.

JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.

KALVAS, František. Nastolování agendy : Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu. Plzeň : Západočeská Univerzita v Plzni, 2009. 162 s. ISBN 978-80-7043-805-3.

MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde : Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha : Karolinum, 2006. 341 s. ISBN 80-246-0905-3.

NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti. Praha : Portál, 2003. 223 s. ISBN 80-7178-741-8.

NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 129 s. ISBN 80-244-0497-4.

OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha : Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7.

OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. Praha : Karolinum, 2005. 155 s. ISBN 80-246-0248-2.

OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. Praha : Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 978-80-246-1899-9.

PAPE, Markus. A nikdo vám nebude věřit: Dokument o koncentračním táboře Lety u Písku. Praha: G plus G, 1997, 197 s. ISBN 80-901896-8-7.

POLANSKY, Paul. Tíživé mlčení: Svědectví těch, kteří přežili Lety. Praha: G plus G, 1998, 253 s. ISBN 80-86103-13-7.

RAMONET, Ignacio. Tyranie médií. Praha : Mladá fronta, 2003. 226 s. ISBN 80-204-1037-6.

ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít budeme - jde o to jak. Praha : Portál, 1998. 149 s. ISBN 80-7178-410-9.

SHOEMAKER, Pamela J. a Tim P. VOS. Gatekeeping Theory. New York: Taylor and Francis, 2009. ISBN 0-415-98138-7.

SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 978-80-246-1980-4.

SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno : Masarykova Univerzita v Brně, 2002. 355 s. ISBN 80-86251-13-6.

ŠMÍD, Milan; TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha : Karolinum, 2009. 203 s. ISBN 978-80-246-1661-2.

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. 191 s. ISBN 80-7367-096-8.

VERICK, M. A. . Mediální monopol : Kontrola myšlenek a temná manipulace. Praha : EarthSave CZ, 2009. 213 s. ISBN 978-80-86916-09-5.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá mediálním pokrytím konkrétní kauzy v agenturním zpravodajství ČTK a na internetových zpravodajských portálech. Jedná se o kauzu z dubna roku 2010, kdy byl v Krupce u Teplic brutálně napaden chlapec Romy. Cílem bakalářské práce je analyzovat mediální pokrytí této události v jejím vývoji a zjistit, jak ji agentura a internetové portály zaznamenaly a zpracovaly (například zda texty přejímaly od ČTK). Z internetových zpravodajských portálů jsem si vybrala jednak tři nejčtenější – iDnes.cz, Novinky.cz, Aktuálně.cz, a pak regionální Teplický deník. Z hlediska tematického jde o zjištění, zda se v médiích objevují v souvislosti s tímto případem stereotypy a jak se konkrétně psalo o Romech. Ke správné identifikaci stereotypů, bude v práci zařazena kapitola o historii Romů na území České republiky a obecně o stereotypech v médiích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This BA is concerned with the media coverage of a particular event by a news agency ČTK and by internet news portals. It deals with an event from 2010 when a boy was brutally attacked by some Romes in the town of Krupka near Teplice.
The goal of this thesis is to analyse how the media covered this event in its development, and to learn how it was reported about by the news agency and the news portals (for example, to learn whether the texts were taken over directly from ČTK). For the purpose of this thesis, three the most popular news portals have been chosen - iDnes.cz, Novinky.cz, Aktuálně.cz and then a local one called Teplický deník. This thesis then explores whether the media also mention the existing stereotypes in the connection with this event, and the way how the Romes involved are portrayed. In order to fully describe these existing stereotypes, the thesis also contains a chapter about the history of Romes in the Czech Republic and about stereotypes in general.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK