Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identita transgendera
Název práce v češtině: Identita transgendera
Název v anglickém jazyce: Transgender identity
Klíčová slova: Transgender, transsexualita, gender, queer, postmodernismus, narativní biografie.
Klíčová slova anglicky: Transgender, transsexuality, gender, queer, postmodernism, narrative biography.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat kulturně specifickými kategoriemi pohlaví/gender, hranicí mezi mužstvím–ženstvím a zejména pak prolínáním těchto binárních opozic. Středem zájmu budou pohlavní identity lidí stojící na hranici mezi mužstvím a ženstvím, nebo přecházejí z jedné pozice do druhé. Důraz bude kladen na pohlavní/genderové variace v současné euroamerické společnosti s přesahem do mezikulturního kontextu a historického vývoje medicínského diskurzu. Zvláštní pozornost bude věnována modernímu fenoménu transgenderismu, který prosazuje genderovou autenticitu a pluralitu identit. V souvislosti s tímto tématem bude řešena také problematika pojetí těla, významu genitálií a tělesných modifikací.
Postup vypracování: Rešerše odborné literatury a dostupných informačních zdrojů, studium bibliografie. První část práce bude mít formu přehledové studie, ve druhé komparativní části se autorka pokusí o formulaci vlastních obecných závěrů opřených o předchozí zjištění.
Seznam odborné literatury
Bauman, Zygmunt (1995): Úvahy o postmoderní době Praha: Slon.
Bartky, Sandra Lee (1988): Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power. In: Feminism and Foucault. Reflections on Resistance. Ed. Diamond and Quinby.Boston: Northeastern University Press.
Berger, Peter a Luckmann Thomas (1999): Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Bordo, Susan (1993): Anorexia Nervosa: Psychopathology as the Crystallization of Culture. In: Unbearable Weight.Berkeley:University ofCalifornia Press.
Bourdieu, Pierre (2000): Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.
Butler (1993): Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex". Routledge Classics.
Capra, Fritjof (2002): Bod obratu. Praha: DharmaGaia.
Culler, Jonathan (2002): Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host.
Douglas, Mary (1966): Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge.
Dudová, Radka (2011): Kvalitativní výzkum životních drah: life stories a biografický výzkum. Socioweb, č. 11.
Fafejta, Martin (2004): Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Jan Piszkiewicz.
Fausto-Sterling, Anne (1993): The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough. The Sciences, March/April [online]. Dostupné z www:http://bms.brown.edu/faculty/f/afs/fivesexesprnt.pdf.
Fischer-Rosenthal, W. (1997): Potíže s identitou: Biografie jako řešení některých (post)moderních dilemat. In: Biograf, č. 12.
Foucault, Michel (1999): Dějiny sexuality I.: Vůle k vědění. Praha: Herrmann a synové.
Foucault, Michel (2000): Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin.
Foucault, Michel (2003): Subjekt a moc. In: Myšlení vnějšku. Praha: Hermann a Synové.
Giddens, Antony (1991): Modernity and Self-Identity: self and society in the late modern age. Standford: Standford University Press.
Giddens, Antony (2003): Důsledky modernity. Praha: Slon.
Goffman, Erving (2003): Stigma: poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Sociologické nakladatelství.
Kiczková, Zuzana (1998): Subjekt v pohybe. In: Aspekt, č 1. Bratislava.
Kiczková, Z. a kol. (2006): Pamať žien. O skúsenosti sebeutvárania v biografických
rozhovorech. Bratislava: IRIS.
Kiczková, Zuzana (2007): Vy/rozprávaná a pre/žitá biografa. Interpretačná analýza naratívneho interview. In: Histórie žien: Aspekty písania a čítania. Aspekt, Bratislava.
Kiczková, Zuzana (2009): Cesty k prežívanej a vyrozprávanej skúsenosti. In: Podoby filozofovania včera a dnes. IRIS, Bratislava.
Laqueur Thomas (1992): Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge: Harvard University Press.
Lorber, Judith (2005): Věřit znamená vidět. Biologie jako ideologie. Sociální studia, č. 2. [online]. Dostupné na WWW:http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/Lorber_5.pdf.
Namaste, Ki (1994): The politics of Inside/Out: Queer Theory, Poststructuralism, and a Sociological Approach to Sexuality. In: Sociological Theory, 12/2. American Sociological Association.
Seidl, J. a kol. (2012): Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Brno: Host.
Schütze, Fritz (1999): Narativní interview ve studiích interakčního pole. In: Biograf 20.
Sokolová, Věra (2006): Koncepční pohled na „sexuální menšiny“ aneb vše je jen otázka správné orientace… In: Mnohohlasem: Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. SoÚ, Praha.
Svoboda, Michal (2007): Biografická metoda v antropologii. In: Přehledové studie 07/12. CAAT.
Šmausová, Gerlina (2002): Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví. In Sociální studia 7: Politika rodu a sexuální identity. Brno: FSS MU.
Šmejkal, Václav (1997): Krize newtonovsko-karteziánské vědy. E-LOGOS: Electonic journal for philosophy, č. 4 [online]. Dostupné na WWW:http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/smejkal.htm.
Warner, Michael (1999): Politics of sexual shame. In: Michael Warner, The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life, Harvard U. Press.
Worthman, Carol M. (1995): Hormones, Sex and Gender. In: Annual Reviews of Anthropology, roč. 24.

Literatura k transgenderismu
Benjamin, H. (1966): Transsexual phenomenon. New York: Julian Press.
Bornstein, Kate (1995): Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us. Vintage.
Bornstein, Kate (2006): Gender Terror, Gender Rage. In: The transgender studies reader. New York: Routledge.
Bullough, Vern L. (1994): Science in the Bedroom. A History of Sex Research [online]. Dostupné na WWW:http://www2.rz.hu-berlin.de/sexology/GESUND/ARCHIV/LIBRO.HTM#Y84.
Campbell, Jason (2007): Beyond Gender Essentialism and the Social Construction of Gender: Redefining the Conception of Gender through a Reinvestigation of Transgender Theory. International Studies in Philosophy, č. 39.
Dvořáčková (2007): DG. F 64.0: Sexuologické diskurzy transsexuality. Diplomová práce, MU, Brno.
Dvořáčková, Jana (2010): Od léčby poruch pohlavní identity k genderové transformaci společnosti. In: Gender, rovné příležitosti , výzkum, roč. 11, č. 1.
Ekins a King (1999): Towards a sociology of transgendered bodies. In: The Sociological Review, roč. 47.
Ekins, R. a King, D. (2006): The Transgender Phenomenon. London: SAGE Publications.
Feinberg, Leslie (1996): Transgender Warriors: making history from Joan of Arc to RuPaul. Beacon Press.
Feinberg, Leslie (2000): Pohlavní štvanci. Praha: G plus G.
Fifková, Hanka (1998): O sexu s Hankou. Praha: Grada.
Fifková, Hana a kol. (2002): Transsexualita: diagnostika a léčba. Grada: Praha.
Gagné, Patricia a kol. (1997): Coming out and Crossing over: Identity Formation and Proclamation in a Transgender Community. In: Gender and Society, roč. 11, č. 4.
Halberstam, Judith (1998): Female Masculinity. Duke University Press.
Hausman, Bernice (1999): Changing sex: transsexualism, technology and the idea of gender. Durham: Duke University Press.
Herdt, Gilbert, ed. (1996): Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. New York: Zone Books.
Hines, Sally (2006): What’s the Difference? Bringing Particularity to Queer Studies of Transgender. In: Journal of Gender Studies, roč. 15, č. 1.
Hynie, Josef (1992): Historie sexuologického výzkumu v Československu. JT [online].
Dostupné na WWW:http://www2.hu-berlin.de/sexology/CZ/hynie_cz.htm.
Kováriková, Juliána (2010): Ani muži, ani ženy: Pohlavní a genderové variace. Postupová práce, FF UK.
Laqueur, Thomas (1992): Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge: Harvard University Press.
Meyerowitz, Joanne (2006): Transforming Sex. Christiane Jorgensen in the Postwar U.S. In: OAH Magazíne of History. March 2006.
O soudně lékařských otázkách transsexualismu (1969). Katedra soudního lékařství Lékařské fakulty University Palackého a krajské soudně lékařské oddělení FN v Olomouci. [online]. Dostupné na WWW:http://www.translide.cz/books/symposium/main.html
Pechová, Olga (2003): Homosexualita a poruchy pohlavní identity. Ročníková práce. Univerzita Palackého, Olomouc. [online]. Dostupné na WWW:http://www.translide.cz/books/homosexualita/main.html.
Pfäfflin, F. (1997): Sex Reassignment, Harry Benjamin, and some European Roots. IJT 1,2 [online]. Dostupné na WWW:http://www.symposion.com/ijt/ijtc0202.htm?
Roen, Katrina (1998): Constructing Transsexuality: Discursive Manoeuvres through
Psycho-Medical, Transgender, and Queer Texts. Disertační práce, University of Canterbury.
Roen, Katrina (2001): Transgender Theory and Embodiment: the risk of racial marginalisation. In: Journal of Gender Studies, Vol. 10, No. 3.
Roen, Katrina (2002): „Either/Or“ and „Both/Neither“: Discursive Tensions in Transgender Politics. In: Signs, roč. 27, č. 2.
Rozmanič (1969): Transsexualismus s hlediska soudně lékařského. In: O soudně lékařských otázkách transsexualismu. Katedra soudního lékařství Lékařské fakulty University Palackého a krajské soudně lékařské oddělení FN v Olomouci. [online]. Dostupné na WWW: http://www.translide.cz/books/symposium/main.html
Stone, Sandy (2006): The Empire Strikes Back. A Posttranssexual Manifesto. In S. Stryker a S. Whittle, ed., The transgender studies reader. New York: Routledge.
Stryker S. a Whittle S. (2006): The transgender studies reader. New York: Routledge.
Stryker, Susan (2008): Transgender history. Berkeley: Seal Press.
Spencerová, Tereza (2003): Jsem tranďák! Praha: G plus G
Valentine, David (2007): Imagining Transgender: An Ethnography of a Category. Duke University Press.
Vodrážka, Mirek (2001): Život mezi. In Gender, rovné příležitosti a výzkum, č. 3.
Widermanová (1969): Naše zkušenosti s transsexualismem. In: O soudně lékařských otázkách transsexualismu. Katedra soudního lékařství Lékařské fakulty University Palackého a krajské soudně lékařské oddělení FN v Olomouci. [online]. Dostupné na WWW: http://www.translide.cz/books/symposium/main.html

Další materiály
Reflex 28/2000. Změna je život (rozhovor s T.S.).
Reflex 33/2000. Reakce R. Uzla na článek Změna je život.
Týden 14/2001. Kouzelnice s pohlavími (rozhovor s Marií Hajnovou). [online]. Dostupné na WWW:http://home.tiscali.cz/iva.w/Tyden142001.htm
Mezipatra: queer filmový festival (2012). [online]. Dostupné na WWW:http://www.mezipatra.cz/
Different for Girls (1996) [film]. Režie Richard Spence. Velká Británie, Francie.
Paris is Burning (1990) [dokumentární film]. Režie Jennie Livingston. USA.
Fabulous! The Story of Queer Cinema (2006) [dokumentární film]. Režie Lisa Ades, Lesli Klainberg. USA.
Riot Acts Flaunting Gender Deviance in Music Performance (2009) [dokumentární film]. Režie: Madsen Minax. USA
Screaming Queens: The Riot at Compton's Cafeteria (2005) [dokumentární film]. Režie a scénář: Victor Silverman, Susan Stryker. USA
Venus Boyz (2002) [dokumentární film]. Režie a scénář:Gabrielle Bauer. Germany.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK