Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Singles
Název práce v češtině: Singles
Název v anglickém jazyce: Singles
Klíčová slova: singles, gender, nesezdaní, svobodní, životní styl, nemanželské formy soužití
Klíčová slova anglicky: singles, gender, unmarried, lifestyle, illegitimate forms of cohabitation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2010
Datum zadání: 25.11.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V české společnosti se neustále zvyšuje počet osob, které žijí samy, bez partnera. Mezi takovými lidmi lze najít velké množství mladých mužů a žen, jež nepovažují hledání životního partnera za primární cíl svého života. Tato sociální skupina jedinců, singles, preferuje jiné možnosti seberealizace, jako je studium, cestování, nebo budování kariéry. Této situaci napomohly výrazné proměny politického, sociálního a kulturního prostředí po roce 1989. Taktéž genderové uvolnění mělo pozitivní vliv na zvýšení počtu mladých nesezdaných žen a mužů. Otázka, kdo jsou singles, jak se definují, dělí a co je jejich motivací pro tento způsob života, je předmětem této práce.
Seznam odborné literatury
BARTOŇOVÁ, D. Cenzové domácnosti jedinců v České republice v poslední třetině 20. století, Demografie 47 (2), Praha 2005.
BENOCRAITIS, N. Marriages and Families – changes, choices and constraints, Prentall Hall, New Jersey 2002.
ECKHARDTOVÁ, D., ČÁPOVÁ, H. Štěstí přeje osamělým, Respekt 2000 (37), Praha 2000.
FIALOVÁ, L. Trendy ve sňatkovém chování obyvatelstva České republiky ve 20. století, Demografie 47 (2), Praha 2006.
FORMANOVÁ, L. Fenomén singles v České republice, Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie, Olomouc 2010.
HAMPLOVÁ, D. Názory na manželství a rodinu mladých svobodných lidí v roce 1997, Demografie 42 (2), Praha 2000.
JANDOUREK, J. Úvod do sociologie, Portál, Praha 2009.
KATRŇÁK, T. Determinanty poklesu sňatečnosti v 90. letech 20. století v České republice, Demografie 46 (4), Praha 2004.
KRÁL, V. Single ženy současnosti – kvalitativní výzkum, Diplomová práce, FSV UK, Praha 2009.
MAREŠ, P., POTOČNÝ, T. Modernizace a česká rodina, Sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15. – 17. října 2003 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Barrister and Principal, Brno 2003.
MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. 2. Vydání. Slon. Praha 2006.
RABUŠIČ, L. O současném vývoji manželského a rodinného chování v České republice. Demografie 38 (3). Praha 1996.
RABUŠIČ, L. Polemicky k současným změnám charakteru reprodukce v ČR. Demografie 39 (2). Praha 1997.
SCHWARTZ, M. A., SCOTT, B. M. Marriages and Families: Diversity and change. 3. vydání, Prentice Hall, New Jersey 2000.
SKUPNIK, J. Antropologie příbuzenství, Slon, Praha 2010.
STAPLES, R. The World of Black Singles: Changing Patterns of Male-Female
Relationships, Westport: Greenwood 1981.
STEIN, J. P. (ed.) Single Life: Unmarried Adults in Social Context, St. Martins´s Press, New York 1981.
TOMÁŠEK, M. Singles a jejich vztahy: kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice, Sociologický časopis 42 (1), Praha 2006.
TOMÁŠEK, M. Singles v České republice: o aktuálně probíhajícím výzkumu. Gender, rovné příležitosti – výzkum, SoÚ AV ČR, Praha 2003.
UHDEOVÁ, Z. Sociologie rodiny – sociologie genderu – sociologie výzkumu, Gender, rovné příležitosti – výzkum 4. (1-2), Praha 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK