Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umění jako prostor pro hru (výtvarně dramatický přístup ke zprostředkování umění)
Název práce v češtině: Umění jako prostor pro hru
(výtvarně dramatický přístup ke zprostředkování umění)
Název v anglickém jazyce: Fine Art as a Space for playing (Art and Drama Approach in Mediation of Art)
Klíčová slova: dramatická hra, dramatická výchova, tělo, akce, obraz, zprostředkování umění
Klíčová slova anglicky: drama game, drama education, human body, action, image, mediation of art
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2010
Datum zadání: 21.11.2010
Datum a čas obhajoby: 11.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr Jana Machalikova
Zásady pro vypracování
Formulujte specifika výtvarně dramatického pojetí VV. Zmapujte probíhající projekty na území ČR, které se zabývají zprostředkováním umění za využití výtvarně dramatického přístupu.
Navrhněte různé možnosti využití výtvarně dramatického přístupu v oblasti zprostředkování umění.
Navrhněte a částečně ověřte v praxi vlastní projekt, který se zabývá vybranými tématy z oblasti výtvarného umění.
Seznam odborné literatury
Babyrádová, H.: Rituál, umění a výchova,Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2002
Barthes, Roland: Rétorika obrazu. In: Co je to fotografie. Císař, Karel (ed.), Praha: Hermann a synové, 2004, s. 51?62.
Damasio, A.R. - Descartesův omyl, MF, Praha 2000
Fulková, M.: Diskurs umění a vzdělávání, Jinočany : Nakladatelství H+H Vyšehradská, Praha 2008 ISBN 978-80-7319-076-7.
Goldberg, E.: Jak nás mozek civilizuje, Karolinum, Praha 2004
Hogenová, A. : K fenomenologii těla a pohybu. [To the Phenomenology of Body and the Motion]. In: Společnost fenomenologické filosofie a psychoterapie, 2003, http://www.sweb.cz/sffp (10 s.). ISSN ISBN:80-96473-49-X, půvoní článek
Hogenová, A. - Kvalita života a tělesnost, Karolinum, Praha 2002
Hogenová,A. - Tělo, pohyb, výbor filosofických textů, UK, Praha 1998
Hohler, V. in Hic Sunt Leones, KATaP DAMU, Praha 2002
Horáček, R.: Galerijní animace a zprostředkování umění, CERM, Brno 1998
Mistrík, M.: Herecké techniky 20. storočia, VEDA, Bratislava 2003
Monaco, J.: Jak číst film. Svět filmu, médií a multimédií, 740 str., 1. vyd, Praha: Albatros, 2006
Morganová, P. - Akční umění, Votobia, Praha 1999
Patočka, J. - Tělo, společenství, jazyk, svět, Oikoymenh, Praha 1995
Slavík, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově, Karolinum, Praha 1997
Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění I. díl, Ped.F. UK, Praha 2001
Slavík, J.: Wawrosz, P.: Umění zážitku, zážitek umění II. díl, Ped.F. UK, Praha 2004
Valenta, J.: Metody a techniky dramatické výchovy, 1. vyd. 352 s., Praha 2008: Grada, ISBN 978-80-247-1865-1
Zuska, V.: Estetika/ úvod do současnosti tradiční disciplíny, Triton, Praha 2001

http://www.drama.cz/
http://drama-education.com/site/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK